25 Marzec 2017    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

Aktualności

Polski Komitet Pomocy Spo?ecznej Oddzia? w Bli?ynie informuje, symptoms ?e wydawane b?d? jab?ka wy??cznie dla mieszka?ców z terenu gminy Bli?yn.

Jab?ka wydawane b?d? na parkingu za Urz?dem Gminy Bli?yn w dniu 10.12.2016 od godziny 10:00

 

Nale?y mie? przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS

Oddzia? Bli?yn

Monika Soko?owska

01Niegdy? w naszej gminie tradycje górnictwa, pill przede wszystkim ?elaza, health by?y ?ywe. A z górnictwem nierozerwalnie zwi?zana jest ?w. Barbara – patronka górników i hutników. Nieco inaczej wygl?da to dzi?, ale za spraw? Wac?awa Pejasa (30 lat pracy pod ziemi?) oraz Wies?awa Kwapisza (25 lat pracy w górnictwie) te tradycje – symbolicznie - od?ywaj?.

 

vialis 40mg helvetica, medicine sans-serif;">Fascynacje2016Szcz??cie do Suchedniowa maj? nasze recytatorki Magda Wydra i Ula Krzemi?ska. Tym razem osi?gn??y du?y sukces podczas 16. edycji konkursu pod nazw? Fascynacje Sienkiewiczowskie, cho? kolejno?? by?a odwrotna, ani?eli w konkursie literatury emigracyjnej. Tym razem Magda zaj??a I miejsce, a Ula zdoby?a wyró?nienie. Obie s? obecnie uczennicami skar?yskich liceów.

0130 listopada w Niepublicznym Przedszkolu w Bli?ynie grupa starsza Jagódki bawi?a si? na zabawie andrzejkowej. Nie zabrak?o oczywi?cie tradycyjnych wró?b, prostate dzieciaki przysz?y ubrane w karnawa?owe ju? stroje. Grupa prowadzona przez Izabel? Olesi?sk? i Magdalen? Nowek z pomoc? Magdaleny M?odawskiej.

 

 

 

 

 wililijne 2016

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Bli?ynie informuje, viagra dosage ?e w dniu 07.12.2016 roku od godz. 10:00 wyp?acana b?dzie w kasie GOPS ul. Ko?ciuszki 88 pierwsza cz??? stypendium szkolnego.

Przed pobraniem pieni?dzy nale?y zg?osi? si? do GOPS ul. VI Wieków Bli?yna 2 w celu odebrania decyzji przyznaj?cej stypendium szkolne.

Kierownik
Gminnego O?rodka
Pomocy Spo?ecznej
w Bli?ynie
Zofia Nowak- Walachnia

koncert swiateczny

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność wydawana będzie w 3 punktach:

1.Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 02.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.

2.Remiza OSP Sorbin w dniu 01.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

3.Dawny Posterunek Policji w Bliżynie w dniu 01.12.2016 od godziny 09:00 do 15:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

 

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.

Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności w innym dniu.

Prezes PKPS

Oddział Bliżyn

Monika Sokołowska

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps