Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia?ania – U ?RÓDE?" obejmuje swym obszarem 9 gmin : Ko?skie, pilule Gowarczów, stuff St?porków, diagnosis Ruda Maleniecka, Smyków, ?arnów, Parady?, Bia?aczów, Bli?yn. Wraz zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawi?y si? dalsze mo?liwo?ci na rozwój obszarów wiejskich gmin wchodz?cych w sk?ad „LGD–U ?RÓDE?" w ramach inicjatywy LEADER. Po opracowaniu i pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie pozyska?o ?rodki w ??cznej wysoko?ci 8,5 mln z? na jej realizacj?. Oznacza to, ?e podmioty i mieszka?cy obszaru LGD b?d? mogli otrzyma? wsparcie na realizacj? projektów zwi?zanych g?ównie z: rozwojem przedsi?biorczo?ci, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywno?ci mieszka?ców.


„Stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości" na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ to cel główny zapisany w strategii, natomiast z niego wynikają dwa cele szczegółowe tj. „Piekielny szlak" produktem turystycznym obszaru ora z „Wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców." W ramach tych celów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą. Na ten cel przeznaczono 2.000.000,00zł., w tym:
na podejmowanie działalności dla osób do 29 roku życia – 560.000,00 zł., oraz na podjęcie działalności w sektorze turystycznym 480.000,00 zł. Natomiast kwota przewidziana na rozwój działalności gospodarczej to2.500.000,00zł., w tym 500.000,00 zł. na działalność związaną z tworzeniem lub rozwojem atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym.


Ważnym aspektem jest również, rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na obszarach wiejskich. „LGD – U ŹRÓDEŁ", na ten cel przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł. W tym celu także m.in. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach grantów, dla przedsięwzięć takich jak: wydarzenia, szkolenia, konferencje, działania edukacyjne, itp. Łączna pula środków przeznaczona na te działania to 1.150.000,00 zł.


Wsparcie na realizację projektów będzie można uzyskać biorąc udział w konkursach – lokalna grupa działania będzie ogłaszać nabory wniosków w ramach poszczególnych kategorii.


Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia strony internetowej www.uzrodel.pl
i profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020".

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski