logo projektu

 

Staropolska Izba Przemys?owo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomys?u do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego Poddzia?anie 10.4.1.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, ask pozostaj?cych bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzaj?cych prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?.

 

Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiet,

• osób po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:

- cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości (16 godzin) oraz

- doradztwo w przygotowaniu biznes planu (5 godzin).

2. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 23.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

4. Wsparcie pomostowe doradcze - 8 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu.

Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych - wkład własny nie jest wymagany.

 

Rekrutacja:

W ramach projektu planowane są 3 nabory (10.2016, 01.2017, 4.2017), w każdym rekrutowane będą 45 osoby (razem 135 osób). Z każdej 45-osobowej grupy minimum 35 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w sumie min. 105 firm).

Pierwszy nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 28.10.2016 r. – 10.11.2016 r.

 

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski