Projekt zak?ada podniesienie kompetencji cyfrowych w?ród mieszka?ców 41 gmin z województw ?wi?tokrzyskiego i ?l?skiego. W „Lataj?cej Akademii Edukacji Cyfrowej” udzia? we?mie ponad 4400 osób – mi?dzy innymi osoby starsze, buy czy osoby, medical których kompetencje nie s? wystarczaj?ce w dzisiejszym spo?ecze?stwie. Projekt zak?ada podzia? uczestników na cztery grupy wiekowe, patient dzi?ki czemu zaj?cia b?d? dostosowane do potrzeb odbiorców.

W ci?gu 32 godzinnego szkolenia b?dzie mo?na nauczy? si? m.in. jak korzysta? z platformy ePUAP, jak bezpiecznie porusza? si? w internecie, tworzy? w?asne strony, prowadzi? e-sklep czy publikowa? tre?ci multimedialne. W projekt b?dzie zaanga?owanych ponad 200 harcerzy, którzy wszystkie dzia?ania wykonaj? w ramach harcerskiej s?u?by. W pierwszej kolejno?ci kieleccy harcerze chc? przeprowadzi? szkolenie trenerów, którzy b?d? odpowiedzialni za zaj?cia. Pó?niej w gminach zaczn? si?: tworzenie punktów dost?pu do internetu, akcje promocyjne i rekrutacja uczestników. Pierwsze szkolenia maj? odby? si? wiosn? przysz?ego roku.

W ka?dej gminie powstanie tak?e Publiczny Punkt Dost?pu do internetu, z którego mieszka?cy b?d? mogli korzysta? równie? po zako?czeniu projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma przyczyni? si? do przyrostu u?ytkowników platform umo?liwiaj?cych za?atwianie formalno?ci drog? elektroniczn? oraz zwi?kszenia ?wiadomo?ci bezpiecznego korzystania z internetu.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski