1 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Józef, Jeremiasz, Filip - ¦więto Pracy
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

CHORĄGIEW KIELECKA ZHP ROZPOCZYNA PROJEKT „LATAJĄCA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ”

Wielkość czcionki

Projekt zak?ada podniesienie kompetencji cyfrowych w?ród mieszka?ców 41 gmin z województw ?wi?tokrzyskiego i ?l?skiego. W „Lataj?cej Akademii Edukacji Cyfrowej” udzia? we?mie ponad 4400 osób – mi?dzy innymi osoby starsze, buy czy osoby, medical których kompetencje nie s? wystarczaj?ce w dzisiejszym spo?ecze?stwie. Projekt zak?ada podzia? uczestników na cztery grupy wiekowe, patient dzi?ki czemu zaj?cia b?d? dostosowane do potrzeb odbiorców.

W ci?gu 32 godzinnego szkolenia b?dzie mo?na nauczy? si? m.in. jak korzysta? z platformy ePUAP, jak bezpiecznie porusza? si? w internecie, tworzy? w?asne strony, prowadzi? e-sklep czy publikowa? tre?ci multimedialne. W projekt b?dzie zaanga?owanych ponad 200 harcerzy, którzy wszystkie dzia?ania wykonaj? w ramach harcerskiej s?u?by. W pierwszej kolejno?ci kieleccy harcerze chc? przeprowadzi? szkolenie trenerów, którzy b?d? odpowiedzialni za zaj?cia. Pó?niej w gminach zaczn? si?: tworzenie punktów dost?pu do internetu, akcje promocyjne i rekrutacja uczestników. Pierwsze szkolenia maj? odby? si? wiosn? przysz?ego roku.

W ka?dej gminie powstanie tak?e Publiczny Punkt Dost?pu do internetu, z którego mieszka?cy b?d? mogli korzysta? równie? po zako?czeniu projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma przyczyni? si? do przyrostu u?ytkowników platform umo?liwiaj?cych za?atwianie formalno?ci drog? elektroniczn? oraz zwi?kszenia ?wiadomo?ci bezpiecznego korzystania z internetu.

 

 

obywatel slidersuwumwsps