01 KopiowanieRealizując plan szkolenia obronnego na 2017 r. w dniu 12 września 2017 r. przeprowadzone zostało gminne ćwiczenie obronne nt. Kierowanie gminą w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu z  epizodami praktycznymi – doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej oraz ewakuacji szkoły. W ćwiczeniu udział wzięła kadra kierownicza Urzędu Gminy, w tym Mariusz Walachnia – Wójt i Barbara Stachera – sekretarz wraz z pracownikami, dyrektorzy i kierownicy jednostek podporządkowanych, obsada Stałego Dyżuru Wójta, Gminnego Stanowiska Kierowania, Akcji Kurierskiej oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także...

 zaproszeni goście, w tym m.in.: Anna Leżańska – członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Jacek Krzepkowski – Powiatowy Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, bryg. Jarosław Janowski – dowódca JRG PSP Skarżysko, Tadeusz Łyjak - Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn. Ponadto w charakterze obserwatorów w ćwiczeniu udział wzięli Paweł Gos i Łukasz Surma z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz przedstawiciele dwóch gmin z terenu woj. świętokrzyskiego.

Gra przeprowadzona zostanie jednoetapowo w trzech fazach:

 1. 1.I faza – część aplikacyjna - szkolenie na temat:  
 • Stany gotowości obronnej państwa a realizacja zadań obronnych
 • Organizacja i zasady doręczania dokumentów powołania
 1. 2.II faza – ćwiczenie aplikacyjne - gra decyzyjna:
 • Organizacja i przeprowadzenie odprawy informacyjnej
 • Organizacja pracy nad wypracowaniem danych do decyzji wójta
 • Organizacja i przeprowadzenie odprawy decyzyjnej.
 1. 3.III faza – ćwiczenie praktyczne - trening akcji kurierskiej i ewakuacja szkoły.

W grze przyjęto kilka celów szkoleniowych, a mianowicie:

 1. 1)Przygotowanie kierowniczej kadry Urzędu Gminy oraz kierowniczej kadry podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych wykonywanych podczas osiągania określonego stanu gotowości obronnej.
 2. 2)Ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej państwa i sposobach realizacji zadań obronnych.
  1. 3)Doskonalenie funkcjonowania obsady stałego dyżuru w realizacji zadań związanychzapoczątkowaniem procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej ze szczególnym uwzględnieniem procedur przekazywania zadań i zbierania informacji o stanie ich realizacji.
  2. 4)Zgrywanie zespołów funkcjonalno-zadaniowych stanowiska kierowaniaGminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w organizowaniu współdziałania i obiegu informacji w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym w warunkach zagrożenia terrorystycznego. Doskonalenie procesu wypracowania decyzji przez Wójta.
  3. 5)Doskonalenie wykonywania zadań przez obsadę akcji kurierskiejdoręczeniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony.
   1. 6)Doskonalenie organizacji akcji ewakuacyjnej, ukazanie młodzieży możliwości sprawnego opuszczenia szkoły w razie wystąpienia zagrożenia.

Scenariusz ćwiczenia przygotował oraz czuwał nad sprawnym jego przebiegiem Zdzisław Kuźdub – insp. ds. powszechnego obowiązku obrony i ochrony przeciwpożarowej. Podsumowując ćwiczenie Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia stwierdził, że zakładane cele szkoleniowe zostały osiągnięte.

 

Zdzisław Kuźdub

 

Zdjęcia: jaki

 IMG 2194 Kopiowanie

IMG 2195 Kopiowanie

IMG 2196 Kopiowanie

IMG 2197 Kopiowanie

IMG 2198 Kopiowanie

IMG 2200 Kopiowanie

IMG 2202 Kopiowanie

IMG 2203 Kopiowanie

IMG 2204 Kopiowanie

IMG 2205 Kopiowanie

IMG 2206 Kopiowanie

IMG 2208 Kopiowanie

IMG 2210 Kopiowanie

IMG 2211 Kopiowanie

IMG 2215 Kopiowanie

IMG 2216 Kopiowanie

IMG 2218 Kopiowanie

IMG 2219 Kopiowanie

IMG 2220 Kopiowanie

IMG 2221 Kopiowanie

IMG 2222 Kopiowanie

IMG 2234 Kopiowanie

IMG 2235 Kopiowanie

IMG 2237 Kopiowanie

IMG 2238 Kopiowanie

IMG 2239 Kopiowanie

IMG 2240 Kopiowanie

IMG 2241 Kopiowanie

 

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski