Nabór do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bliżyn przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

 

2) niepełnosprawność kandydata;

 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będzie wciąż dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXI/154/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia naboru wraz z liczba punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Bliżyn mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  określone zostały Zarządzeniem nr 0050.11.2018  Wójta Gminy Bliżyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone   w uchwale nr XXI/154/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia naboru wraz z liczba punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do  klas pierwszych szkół podstawowych określone zostały Zarządzeniem nr 0050.11.2018  Wójta Gminy Bliżyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski