Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia?ania – U ?RÓDE?" og?asza nabór wniosków o przyznanie pomocy ze ?rodków w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach dzia?ania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", sick poddzia?anie „ Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo?eczno??" w ramach przedsi?wzi?cia Podejmowanie dzia?alno?ci gospodarczej przez osoby do 29. roku ?ycia. Szczegó?y na stronie http://www.uzrodel.pl/index.php?act=pokaz_strone&id=96