OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

Bliżyn, dnia 19.05.2015
PNO.042.2.10.2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bliżyn

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.) zawiadamia się, że projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bliżyn" zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie pokój nr 14 w dniach od 20 maja 2015 do 12 czerwca 2015 w godz. od 800 – 1500 oraz na stronie internetowej gminy www.blizyn.pl w zakładce: Niska emisja. Dane o dokumencie zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie na www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce: Środowisko.

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Bliżyn mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

 

Założenia do planu

Mapa do założen

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski