Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2020r. w terminie od dnia 22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. następuje czasowe zawieszenie działalności w:

a) środowiskowych domach samopomocy;

b) dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;

c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego zasadnym jest - czasowe zawieszenie prowadzenia zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior +„ innych placówkach dla seniorów oraz warsztatach terapii zajęciowej —na terenie powiatów, znajdujących się w „czerwonej strefie”.

Swiętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje zawieszenie działalności w wyżej wymienionych placówkach, działających na obszarze objętym strefą czerwoną.