CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

Urząd Gminy w Bliżynie przystąpił do krajowego projektu systemowego MSWiA: „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzedzia zarządzania jakością w urzedach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzglednieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego.

Do projektu zakwalifikowało sie 250 urzedów jednostek samorządu terytorialnego, w tym Urząd Gminy w Bliżynie.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji bedących podstawą do doskonalenia funkcjonowania urzedu, poprzez:
- identyfikacje mocnych stron; identyfikacje obszarów do doskonalenia;
- opracowanie i wdrażanie zbioru dobrych praktyk;
- możliwośa porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych panstw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking);
- przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

Do powyższego projektu został powołany zarządzeniem Wójta koordynator oraz grupa samooceny składająca się z Sekretarza Gminy oraz pracowników poszczególnych referatów.

Mamy nadzieję, że epilogiem tegoż  projektu bedzie to, iż Urząd Gminy w Bliżynie stanie sie jeszcze bardziej przyjazny interesantom.
CAF - strona MSWiA