projekty-sorbinTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie, jako jednostka prowadząca miejscową szkołę podstawową, zakończyło realizację projektów PO KL współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty dotyczyły Działania 9.5. Oddolne inicjtywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektów było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozwój kompetencji kluczowych. Skierowane były do uczniów i uczennic z klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Sorbinie.

Projekt pt. „Schodami do wiedzy” zakładał zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne.

Projekt „Chcę umieć więcej” obejmował zajęcia informatyczne i przyrodniczo-ekologiczne rozwijające zainteresowania uczniów.

W ramach zajęć informatycznych odbyły się wyjazdy edukacyjne do Policealnego Studium TEB Edukacja w Kielcach, gdzie uczniowie zapoznali się możliwościami Internetu i wykorzystania komputera do celów edukacyjnych.

Zajęcia przyrodniczo – ekologiczne dotyczyły podniesienia świadomości ekologicznej u dzieci oraz rozwijania ich zainteresowań. W ramach zadania odbyły się wyjazdy edukacyjne: do Centrum Geoedukacji (Geopark) w Kielcach i do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Uczestnicy projektu zwiedzili Galerię Ziemi, obejrzeli wystawy stałe oraz wzięli udział w różnego rodzaju eksperymentach edukacyjnych.

Dzięki projektom sale lekcyjne wzbogaciły się o wiele pomocy dydaktycznych przydatnych również po zakończeniu projektu min. tablicę multimedialną, sprzęt audiowizualny, meble, gry dydaktyczne i programy multimedialne. Zakończono również realizację projektu PO KL Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pt. ”Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w_gminie Bliżyn” . W ramach projektu zostały dostosowane i wyposażone pomieszczenia do możliwości i potrzeb dzieci młodszych 3 i 4 - letnich w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Sorbinie, m.in. sala, łazienki, szatnia, kuchnia. Zakupiono również wyposażenie do utrzymania czystości w tych pomieszczeniach. Sala dla dzieci przedszkolnych została wzbogacona o atrakcyjne pomoce dydaktyczne, meble, przybory szkolne i zabawki.  Dodatkowym atutem zajęć będzie korzystanie z zakupionej w ramach projektu tablicy multimedialnej, sprzętu audiowizualnego i edukacyjnej pomocy dydaktycznej – „Interaktywna podłoga”.

Halina Fidor