01 KopiowanieDruhny i druhowie z OSP Nowy Odrowążek odwiedzili dziś Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Odrowążku. W czasie odwiedzin zaprezentowani swój nowy wóz oraz jego wyposażenie.  Dzieci miały okazję własnoręcznie lać wodą z węża strażackiego, a największą atrakcją była prezentacja działka wodnego oraz możliwość wejścia za kierownicę wozu.

Miło nam poinformować, że jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bliżyna, Sorbina, Mroczkowa i Nowego Odrowążka znalazły się na liście jednostek zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2022 ogłoszonego w dniu 14.03.2022 r. Jednostki wnioskowały łącznie o kwotę 40 000 zł.

Wójt Gminy Bliżyn

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: 

  • Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie ul. Piaskowa 6
  • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25
  • Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku, Odrowążek 1

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 1, § 3 ust. 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021r. poz. 1449).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428 ) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

Organizatorzy Pikniku Kawaleryjskiego składają podziękowania za pomoc przy organizacji wydarzenia na Świniej Górze:

- p. Piotrowi Fitas - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów,
- p. Michałowi Zegadło - Leśniczemu Leśnictwa Świnia Góra,”
- p. Janowi Harabinowi – Łowczemu Koła Łowieckiego „Przepiórka”

- p. Robertowi Mazurowi – Dowódcy Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich

- p. Janowi Włodarczykowi - Prezesowi PTTK O/Skarżysko

- p. Leszkowi Kardyś

- Zespołowi Pieśni i Tańca "SORBIN"

- Scholi „Astra Dei"

Grupom biorącym udział w inscenizacji :

STRONA POLSKA

  1. Grupa Rekonstrukcji Bellum z Kielc,
  2. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich;
  3. Zespół Pieśni i Tańca Sorbin.

STRONA NIEMIECKA

  1. 29. Falke Division z Kielc,
  2. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Die Walkure z Krakowa,
  3. Grupa z Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej.

Patronom medialnym imprezy:  redakcji Echo Dnia, Tygodnika Skarżyskiego, serwisom internetowym: TSK24.pl i skarzysko24.pl , spottedskarzysko.pl

oraz Wszystkim którzy pomogli w organizacji wydarzenia.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Dużym sukcdsc 0542 1574x1050esem zakończyły się eliminacje rejonowe do XLVI Buskich Spotkań z Folklorem w niedzielę 8 maja br. w Ciekotach. Nasz solista Wacław Pejas otrzymał nominację do konkursu finałowego, który odbędzie się w Busku w dniu 22 maja br. Pan Wacław wykonał dwa utwory: „Wyjechałem w pole redlić” oraz „Na środku pola stoi topola”.
Eliminacje mają na celu dokumentowanie muzyki ludowej naszego regionu oraz popularyzację muzykowania, śpiewu i tańców ludowych, promowanie kultury ludowej regionu świętokrzyskiego. W konkursie Buskie Spotkania z Folklorem uczestnicy walczą o dwie nagrody główne - Nagrodę Grand Prix im. Piotra Gana dla najlepszej kapeli oraz Nagrodę im. Heleny Szelestowej dla najlepszego solisty lub zespołu śpiewaczego, a także o nagrody ufundowane przez organizatorów.
Panu Wacławowi gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

 Fot.: Michał Stachurski / Katarzyna Kowalewska (DDK WDK)

 

01 KopiowaniePo dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na 7 maja Świniej Górze odbył się „Piknik Kawaleryjski”. Wcześniej pod Rogowym Słupie odprawiona została polowa Msza Św. dla upamiętnienia 82. rocznicy bitwy stoczonej w dniu 1 kwietnia 1940 r. pod Rogowym Słupem (pod Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” a Niemcami.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski