Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców Gminy Bliżyn w tworzeniu pozytywnego wizerunku Gminy jako miejsca ciekawego przyrodniczo, mającego wiele ciekawych miejsc i form przyrody. Zdjęcie, związane z gminą Bliżyn (przyroda, obiekt, ciekawe miejsce, itp ).

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła oraz niepełnoletnia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), która nadeśle swoje prace. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane dowolną techniką.  Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i posiadać nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3000 pixeli. Zdjęcia muszą być wykonane w orientacji poziomej.

Za najlepsze zdjęcie organizator przyzna nagrodę główną w kwocie 750 zł brutto. Zgłoszenia prac należy dokonać do dnia 30 września 2019 roku do godz. 15.00.

 

Zgłoszona praca powinna zawierać:

  1. zdjęcia, zapisane w wersji cyfrowej na dowolnym nośniku, zgodne z wymogami, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu konkursu (max 3),
  2. wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. W sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego,
  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie (w sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego), będące załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub złożyć osobiście w punkcie podawczym Urzędu Gminy (Sekretariat pokój nr 21), również z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 15 października 2019 roku.

Regulamin konkursu fotograficznego

Załącznik nr 1 (Formularz zgłoszeniowy)    Wersja edytowalna formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 (Oświadczenie)