W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

84 8520 0007 2004 0010 5688 0061

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy /31 8520 0007 2001 0010 5688 0001/.