Znowelizowana w lipcu 2019 r. przez Sejm RP ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na wszystkie gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Na mocy nowych przepisów zmieniających ww. ustawę Rada Gminy Bliżyn na sesji w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła nowe uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawową zmianę jaką wprowadza znowelizowana ustawa to obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów komunalnych i zacząć gromadzić odpady w taki właśnie sposób. Brak segregacji ustawowo obliguje samorządy do nałożenia nawet czterokrotnie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami – jest to opłata sankcyjna za nie realizowanie obowiązku selektywnej zbiórki.

Szczegółowe zagadnienia związane z selektywnym zbieraniem odpadów na posesji, ich odbiorem oraz funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bliżynie, zawarte są w ww. uchwałach Rady Gminy, których treść dostępna jest na stronach internetowych gminy oraz treść uchwał można znaleźć w Dzienniki Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r. pozycja 962 i 963. O informację w tym zakresie można zwrócić się telefonicznie do pracownika w urzędzie gminy pod nr telefonu 41 2541 104 w.39

.

Na skutek nowych przepisów oraz znacznych podwyżkach cen przyjmowanych  odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Końskich, gmina musiała zorganizować nowy przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców. Na chwilę obecną procedura przetargowa trwa, ale znana jest już kwota za tonę, jaką gmina będzie musiała zapłacić za świadczenie usług w tym zakresie. Zmienione przepisy ustawy wymuszają na gminie rozliczanie się z przedsiębiorcą odbierającym odpady od ilości odebranych odpadów z terenu gminy (stawka z przetargu za 1 tonę razy ilość odebranych ton w miesiącu). Zapisy te eliminują rozliczenie ryczałtowe miesięczne, co było stosowane w gminie od 2012 r. Ponieważ system gospodarowania odpadami musi być systemem bilansującym się (gmina nie może dokładać do systemu, ani nie może na nim zarabiać),  zaoferowane ceny odbioru odpadów zmuszą w najbliższym czasie Radę Gminy do podwyżki stawek za odbiór odpadów od mieszkańców. Na sesji rady zostaną podjęte nowe uchwały w sprawie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami i wysokości stawek za odbiór tych odpadów oraz zmianie ulegnie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej do gminy. Mieszkańcy będą musieli złożyć do urzędu gminy nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe informacje dot. nowych stawek opłat, nowego wzoru deklaracji i terminu ich złożenia będziemy przekazywać mieszkańcom niezwłocznie po ich podwyższeniu przez radę gminy i opublikowaniu nowych uchwał w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego