01Na dzisiejszej sesji rada gminy podjęła m.in. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, oceniła stan bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego oraz wysłuchała informacji na temat sytuacji na rynku pracy. Obradom przewodniczył przewodniczący Tadeusz Łyjak, który na początek powitał przybyłych gości.

 

Byli wśród nich: członek zarządu Anna Leżańska, radny powiatowy Mieczysław Bąk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Czyż, naczelnik wydziału prewencji KP Policji w Skarżysku-Kamiennej podinsp. Krzysztof Leśniewski i dzielnicowy Emil Sadza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Roman Białek.

Po przyjęciu porządku obrad, wysłuchaniu sprawozdania wójta Mariusza Walachni z pracy w okresie między sesjami i wystąpieniach zaproszonych gości, radni składali interpelacje i zapytania (więcej w najbliższym wydaniu Informatora).

Później zebrani wysłuchali informacji Emila Sadzy na temat bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w 2016 roku, ale w odniesieniu także do lat poprzednich. Generalnie zarówno władze gminy jak i zebrani sytuację tę ocenili pozytywnie. Bardzo dobrze współpraca układa się z dzielnicowymi (choć zwracano na zbyt małą ich liczbę). Zwrócili jednak uwagę na niektóre praktyki policjantów uciążliwe dla mieszkańców, w tym karanie mandatami za brak elementów odblaskowych czy też w miejscach niedozwolonych (a można stosować pouczenia). Zdaniem dyskutantów policja w ten sposób traci swój prospołeczny odbiór. Nie negując częstych patroli drogówki, wiele negatywnych uwag padło pod adresem patroli nie oznakowanym radiowozem, którzy – zdaniem dyskutantów – wręcz polują na kierowców w celu ukarania jak najwięcej osób mandatami. Czasem wręcz sami stwarzają zagrożenie gwałtownie zawracając na drodze, w celu pościgu za kierowcą przekraczającym prędkość (niekiedy nieznacznie).

Później o sytuacji na rynku pracy mówił Roman Białek. W tym względzie jest również dobrze. O niemal 300 osób spadła liczba bezrobotnych, urząd ma bardzo duże pieniądze na aktywizację zawodową, ale często problemem jest brak chęci współpracy ze strony samych bezrobotnych.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze gminy Bliżyn,

- uchwalenia zmiany nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na obszarze gminy Bliżyn,

- zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

- udzielenia pomocy finansowej,

- odwołania skarbnika gminy,

- powołania skarbnika gminy,

- przyjęcia planów pracy rady i komisji na 2017r.

Rada przyjęła też sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za 2016 rok.

Więcej w lutowym wydaniu Informatora.

02

03

04

 05

06

07

08

09

10

 11

12

13

14

15

16

17

18

19

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski