OSP Wołów

Według przekazów słownych Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowie została założona w 1962 roku.

Wśród inicjatorów i założycieli jednostki OSP Wołów należy wymienić: Zepa Mariana, Łukomskiego Jana, Łukomskiego Ireneusza, Guzikowskiego Antoniego, Durlika Michała, Wronę Tadeusza. Pierwszym Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowie został wybrany dh Guzikowski Antoni.

Pierwszą siedzibą jednostki była drewniana szopa wykonana przez strażaków (usytuowana na obecnej posesji OSP), gdzie przechowywano sprzęt pożarniczy (motopompę i armaturę do podawania wody). W latach 70-tych zrodziła się myśl o wybudowaniu strażnicy. Teren pod budowę strażnicy został przekazany przez grupę mieszkańców Wołowa. Społecznego zapału wystarczyło tylko na zalanie fundamentów w ziemi. Na przełomie lat 70–tych i 80-tych na nowo powróciła idea wybudowania strażnicy na istniejących już fundamentach. Urząd Gminy w Bliżynie na usilne prośby ówczesnego zarządu OSP Wołów z Tadeuszem Wroną – ówczesnym prezesem na czele, zlecił wykonanie ekspertyzy fundamentów pod kątem możliwości budowy strażnicy.

W dniu 28 października 1982 r. Urząd Gminy w Bliżynie zlecił opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Kielc. Decyzją z dnia 10 maja 1984 r. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach zatwierdziło projekt i udzieliło pozwolenia na budowę strażnicy.

Inwestorem był Urząd Gminy w Bliżynie, który przystąpił do organizacji prac budowlanych, a ich bezpośrednim wykonaniem zajęli się w czynie społecznym strażacy z Wołowa. Największe zasługi w budowie strażnicy należy przypisać Cezaremu Wronie – naczelnikowi OSP Wołów, który osobiście uczestniczył w organizacji i bezpośrednim wykonawstwie większości robót budowlano montażowych. Środki finansowe na budowę w większości (około80%) pochodziły z gminy Bliżyn. Finansowo budowę wsparł również Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, a zwłaszcza Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU Inspektorat w Skarżysku - Kam. Dużego wsparcia i pomocy w budowie strażnicy udzieliły bliżyńskie zakłady pracy oraz Nadleśnictwo w Suchedniowie, które przekazało nieodpłatnie drewno na wszelkie potrzeby związane z budową strażnicy.

W skład budynku strażnicy wchodziła duża świetlica, garaż oraz zaplecze socjalne. Uroczyste oddanie do użytku nowej remizy odbyło się w 1989 r.

W ostatnich latach w budynku wykonano wiele prac remontowych i modernizacyjnych. Dobudowano pomieszczenie garażowe, adaptowano były garaż na pomieszczenie socjalne, wykonano ceramiczne posadzki, sufity podwieszane, zaplecze sanitarne, wymieniono wszystkie okna oraz wymieniono pokrycie dachowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowie do 7 listopada 2015 r. była jednostką typu „M”. Obecnie strażacy z Wołowa maja do dyspozycji: lekki samochód pożarniczy Ford Transit, motopompę M-800, pompę pływającą Niagara, podstawowe wyposażenie w sprzęt pożarniczy i armaturę wodną (węże ssawne, tłoczne, rozdzielacze, prądownice itp.) oraz komplet środków ochrony indywidualnej.

        Jednostka realizuje działalność statutową oraz szkoleniową, czynnie uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Strażacy z Wołowa uczestniczą także czynnie w działalności związku na szczeblu gminy Bliżyn i powiatu skarżyskiego. Z sukcesami jednostka uczestniczy w zawodach sportowo pożarniczych i innych imprezach sportowych. Obecnie OSP Wołów liczy 21 członków czynnych (w tym 8 kobiet) i 2 członków honorowych.

         Na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 5 marca 2011 roku wybrano nowy zarząd jednostki oraz komisję rewizyjną. Przedstawicielami OSP Wołów z Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bliżynie są druhowie Sitko Dariusz i Zep Jarosław, natomiast w Zarządzie Oddziału Powiatowego jednostkę reprezentuje dh Sitko Dariusz.

 

Zarząd OSP Wołów:

Prezes – Sitko Dariusz

Wiceprezes– Wrona Ryszard

Naczelnik – Fall Radosław

Sekretarz – Zep Jarosław

Skarbnik – Ozięmbłowski Piotr

Gospodarz – Lorenz Robert

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Wrona Halina

Sekretarz – Żak Michał

Członek – Durlik Michał

informator

    Archiwum

 

3

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski