W II kwartale 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinasowanie w ramach RPO WŚ 2014 – 2020 Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. W związku z tym mieszkańców Gminy Bliżyn, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych  oraz pomp ciepła zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Ankietyzacja ma na celu rozpoznanie zainteresowania wśród mieszkańców, a tym samym zbadanie spełnienia kryteriów dostępowych do aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Realizacja projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji OZE dla mieszkańców będzie możliwa w przypadku spełnienia kryteriów określonych w warunkach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa i przyznania Gminie wnioskowanej dotacji.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie jak również wysokość dofinansowania zostaną podane z chwilą ogłoszenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków, w tym również regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Szacunkowe dofinansowanie ma wynieść 60 % kosztów kwalifikowanych netto, zatem 40% kosztów kwalifikowanych netto, całość podatku VAT oraz wszystkie koszty niekwalifikowalne musi zapewnić z własnych środków finansowych właściciel nieruchomości. Ostateczny poziom dofinansowania może ulec zmianie i będzie znany w chwili ogłoszenia konkursu. Wszyscy, którzy wezmą udział w projekcie będą musieli zabezpieczyć pozostałe środki jako wkład własny. Gmina natomiast własnym staraniem i na własny koszt przygotuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisze umowę i będzie nadzorować realizację projektu oraz dokona jego rozliczenia.

Koszt poszczególnych instalacji może być ustalony dopiero po inspekcji budynku, orientacyjnie można założyć że przy obecnym poziomie cen będzie się kształtował na poziomie:

- 10 000 zł – 12 000 zł dla instalacji kolektorów słonecznych dla 4-osobowej rodziny,

- 15 000 zł – 20 000 zł dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW,

- 45 000 zł dla instalacji gruntowej pompy ciepła dla budynku o powierzchni użytkowej ok. 100 m2.

W kwietniu br. planowane jest zorganizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, którzy wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie. Koniecznością będzie przeprowadzenie wizji lokalnych u osób deklarujących udział, podczas których specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł zbadają możliwości instalacji OZE w budynku oraz pomogą dobrać moc i rodzaj instalacji w zależności od potrzeb zgłaszającego. Ostateczną decyzję o udziale w projekcie i wykonaniu wizji lokalnej zgłaszający będą mogli podjąć po spotkaniach informacyjnych. Warunkiem złożenia przez Gminę wniosku o środki z RPO jest zebranie grupy co najmniej 180–200 mieszkańców, którzy wezmą udział w projekcie. Zebrane ankiety i dane w nich zawarte posłużą do opracowania zbiorowego wniosku.

Druki można pobrać także w Sekretariacie Urzędu Gminy Bliżyn.

Aniketa w formacie docx

Ankieta w formacie pdf

 

Realizacja projektu będzie możliwa tylko wtedy, gdy Gmina uzyska dofinansowanie z RPO WŚ 2014–2020.

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski