Przystań Bliżyn 2018 plakat 2

 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ „PRZYSTAŃ BLIŻYN 2018"

Termin: 24 czerwca 2018 r. niedziela
Organizator: Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn
Miejsce: Plac Broel -Platerów 4 26-120 Bliżyn (plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie)
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest do stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
II. Zasady organizacyjne i porządkowe
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Bliżyn, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.


4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące się na liście osób biorących udział w występach zatwierdzonej przez Organizatora.
5. Organizatorzy, media, obsługa posiadają identyfikatory, które zapewnia Organizator.
6. Zakazane jest
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy
7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z kabin sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
b) materiałów wybuchowych
c) wyrobów pirotechnicznych
d) napojów alkoholowych
e) materiałów pożarowo-niebezpiecznych
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

 

10. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
11. Stoiska handlowe, które uzyskały stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej w trakcie Imprezy, zobowiązane są do posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
12. Służby porządkowe Organizatora imprezy- pracownicy agencji ochrony osób i mienia, są uprawnione do :
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia ze osoby wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w cz. II pkt.11.
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania poleceń- wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służ porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
13. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji i promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
14. Wszelkie prawa do nazwy imprezy są zastrzeżone.
15. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
16. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
17. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 24.06.2018 roku.

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski