KANALIZACJA SANITARNA W BLIŻYNIE – II ETAP

naglowek

 

W wyniku podpisanej w dniu 05.08.2013r umowy z firmą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna, 28-136 Nowy Korczyn ul. Farna 6 na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, gm. Bliżyn" realizowana jest przedmiotowa inwestycja.

 

Gmina Bliżyn w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie w/w projektu zawarła w dniu 29.08.2013r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, zwanym Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn". Umowa realizowana jest i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" osi priorytetowej 4. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 

W wyniku zawartej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 3.632.195,12 zł., stanowiącej nie więcej niż 60% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji budowana jest kanalizacja sanitarna w miejscowości Bliżyn oraz na gruntach miejscowości Wojtyniów o długości (wraz z przykanalikiami) przeszło 22 km. Sieć kanalizacyjną w przeważającej części stanowić będą kanały grawitacyjne. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowane zostaną cztery przepompownie ścieków oraz przyłącza kanalizacyjne.

 

..dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski