TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BLIŻYN, Z WYKORZYSTANIEM OZE

termoznaki

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE, realizowany jest ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania nr RPSW.03.03.00-26-0053/16 z dnia 7 lutego 2018 r. Całkowita wartość projektu: 5.860.378,24 PLN, wartość dofinansowania: 4.228.705,42 PLN.

Celem projektu jest głęboka, kompleksowa modernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię o min. 30 % oraz wpływająca na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zaprojektowane urządzenia oraz instalacje będą zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, tj. będą charakteryzować się obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Inwestycja obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Przyjęte rozwiązania projektowe wynikają z opracowanych przez gminę audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej. Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach, które gmina sfinansuje wyłącznie ze środków własnych. Zakresy prac w poszczególnych budynkach przedstawiają się następująco:

Zadanie 1: Budynek Zespołu Szkól w Bliżynie

1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana konstrukcji dachu,

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

3.Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,

4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne

5.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),

6.Częściowa modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 285 kW – piec c.o. VITOPLEX 100 VIESSMAN – przebudowa wykonana w roku 2002),

7.Instalacja ciepłej wody użytkowej,

8.Zagospodarowanie terenu szkolnego, parking, zieleń, itp.,

9.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku,

10.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,

11.Remont kondygnacji podziemnej budynku (szatnie, korytarz, kuchnia z wyposażeniem, jadalniawyposażeniem, klasy lekcyjne, świetlica, kotłownia)

Zadanie 2: Budynek Szkoły Podstawowej w Mroczkowie

1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,

4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),

5.Częściowa modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 150 kW – piec c.o. BUDERUS LOGANO G434 – przebudowa wykonana w roku 2004),

6.Instalacja ciepłej wody użytkowej,

7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,

8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 3: Budynek Szkoły Podstawowej w Sorbinie

1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,

4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),

5.Zmiana systemu ogrzewania wraz z instalacją c.o. i c.w.u.

6.Wymiana instalacji c.o.

7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,

8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 4: Budynek Szkoły Podstawowej w Odrowążku

1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,

4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),

5.Modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową (propan-butan) o mocy 125 kW – dwa piece c.o. VITOROND VIESSMAN, cztery zbiorniki na gaz po 6,7 m3 – przebudowa wykonana w latach 2005 - 2006),

6.Instalacja ciepłej wody użytkowej,

7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa,

8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 5: Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Bliżynie

1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana konstrukcji dachu,

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

3.Montaż urządzeń zacieniających okna (rolety),

4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,

5.Klimatyzacja,

6.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne),

7.Modernizacja kotłowni (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 40 kW – piec c.o. Ferrroli PEGASUS D 40 – modernizacja wykonana w roku 2009),

8.Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,

9.Instalacja ciepłej wody użytkowej,

10.Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,

11.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Zadanie 6: Budynek Strażnicy OSP w Bliżynie

1.Ocieplenie ścian stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,

4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne),

5.Modernizacja kotłowni (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 40 kW – piec c.o. De Dietrich – modernizacja wykonana w roku 2003),

6.Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,

7.Instalacja ciepłej wody użytkowej,

8.Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki, kuchnia, biblioteka,

9.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

W tym miejscu można obejrzeć wizualizację budynków

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski