Sprawy lokalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW PIĘTY SOŁTYKÓW I WOŁÓW

W związku z publikacjami w internecie, kurierze stowarzyszenia „Uroczysko nad dolną Kamienną” oraz akcją plakatową wywołującą niepokój i obawy mieszkańców jakoby w Gminie Bliżyn powstawać miały masowo wysypiska, składowiska i zakłady przetwarzania odpadów uspokajamy mieszkańców, że takie obiekty nie powstaną i będą blokowane formalnie i prawnie przez władze Gminy Bliżyn.

Aby zapobiec powstaniu przedsięwzięcia budzącego sprzeciw mieszkańców Sołtykowa oraz okolicznych miejscowości Rada Gminy Bliżyn wraz z Wójtem Gminy poczynili od roku 2016 szereg kroków prawnych. Pierwszym z nich było przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w wyniku której w grudniu 2016 roku podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji studium oraz miejscowych planów. W 2017 roku przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sołtyków. Uzasadnienie do uchwały wynika, że plan będzie zakazywał prowadzenia zbiórki, składowania, magazynowania odpadów lub prowadzenia innych działalności szkodliwych i uciążliwych dla mieszkańców i środowiska. Obecnie gmina jest na etapie końcowym prac planistycznych. Projekt dokumentu został upubliczniony na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce Plany przestrzennego zagospodarowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.06.2018 r. o godz. 10.00 w budynku GOK w Bliżynie. Termin składania wniosków wyznaczony do dnia 03.07.2018 r.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski