Ogłoszenia

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Katarzyna Wiśniewska zam. Skarżysko-Kamienna
  2. Agnieszka Kloczkowska zam. Stąporków
  3. Piotr Stefański zam. Skarżysko-Kościelne

Przewodniczący Komisji

Michał Jędrys

Wójt Gminy Bliżyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która została powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań na 2024 r.

Zaproszenie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski