GOK - Gminny Ośrodek Kultury

HISTORIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BLIŻYNIE

 

K1Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, został utworzony uchwałą ówczesnej Gminnej Rady Narodowej Nr XIV z dn. 11 X 1976 r. Był to wyraz prowadzonej w tych latach polityki kulturalnej PRL zakładającej powstanie sieci państwowych jednostek kultury na terenie wszystkich gmin. Sytuacja kultury w Bliżynie w połowie lat 70-tych przedstawiała się nie najgorzej - funkcjonowały w Bliżynie 3 ogólnodostępne biblioteki, (jeśli nie liczyć bibliotek szkolnych) publiczna, biblioteka zakładów POLIFARB, biblioteka publiczna w Mroczkowie. Biblioteka bliżyńska prowadziła kilka punktów bibliotecznych rozmieszczonych w mniejszych miejscowościach naszej gminy. Dużą renomą cieszył się wśród mieszkańców Bliżyna i okolic klub Polifarbu mieszczący się w Zameczku.

 

K2Była to jak na ówczesne czasy placówka nie tylko dobrze wyposażona, ale przede wszystkim znakomicie prowadzona przez śp. Zdzisławę Norblin. Działały w niej zespoły muzyczne, młodzież przychodziła spędzać czas na grze w szachy, brydża i gry świetlicowe. Klub organizował imprezy, na które na ogół mieli wstęp wszyscy mieszkańcy. Dobrą opinią w województwie cieszył się działający od przełomu 1946 i 1947 r. Męski Chór Czterogłosowy Lutnia. Podjęcie decyzji przez radę narodową o utworzeniu GOK wymagało znalezienie odpowiedniego lokalu toteż wynajęto pomieszczenie przy ul. Kościuszki u państwa Maroszków. Kierowanie powołaną jednostką powierzono p. Jadwidze Murdzek. W GOK nie było wówczas niezbędnego zaplecza do prowadzenia działalności kulturalnej, stąd też mozolnie zdobywano sprzęt i wyposażenie. Bliżyn jednak miał szczęście do aktywnych, przedsiębiorczych ludzi. Działa wówczas w Bliżynie organizacja młodzieżowa pn. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). Prężnie działały Ludowe Zespoły Sportowe. Młodzież z tych organizacji zaczęła działać w nowej placówce. Działali wówczas Piotr Ołownia, który położył wielkie zasługi w rozwoju sportu, turystyki i popularyzacji gry w szachy, p. Tomasz Rokita, działaczka LZS p. Henryka Stępień, z zewnątrz działania Bliżynian wspomagała p. Joanna Świtakowska działająca w wojewódzkich strukturach ZSMP. Dużą aktywność mieszkańców wzbudziły turnieje gmin.

 

K3Dobre wyniki, jakie gmina Bliżyn uzyskała w czasie organizowanych wówczas turniejów gmin będących rodzajem rywalizacja pomiędzy gminami w czasie której mogły one zaprezentować swój dorobek w różnych dziedzinach wzmocniły pozycję bliżyńskich działaczy kulturalnych i sportowych w ubieganiu się o sprzęt sportowy, wyposażenie czy lepszy lokal. Na początku lat 80 tych b. zasłużona dla rozwoju kultury p. Norblin odeszła na emeryturę. Wówczas podjęto decyzję o przeniesieniu GOK do Zameczku i połączeniu tych jednostek. Nastąpiło to w 1982 r. Gminna Rada Narodowa w Bliżynie spisała z Zakładem POLIFARB porozumienie, wedle którego gmina miała prowadzić jednostkę, a zakłady zapewnić jej energię cieplna i elektryczną, wodę i na bieżąco utrzymywać budynek Na dyrektora przeniesionej jednostki powołano dotychczasowego pracownika Urzędu Gminy w Bliżynie p. Alicję Jarosz. Posiadała ona doświadczenia muzyczne, pracowała wcześniej w bibliotece i wykazała wiele inicjatywy w czasie wygranego z Suchedniowem turnieju gmin.

 

K4Warunki funkcjonowania Gminnego Ośrodka zdecydowanie zmieniły się na lepsze. Nowa p. dyrektor starała się zatrudnić odpowiednich fachowców. Organizacje młodzieżowe i sportowe miały swoje pomieszczenia, tu ulokowało się aktywne w latach 80-tych Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, po dawnym klubie zakładowym pozostało trochę wyposażenia. Wkrótce zaowocowało to dobrymi wynikami w pracy kulturalnej. Coraz głośniej było słychać o zdolnej bliżyńskiej młodzieży a takie nazwiska jak Jerzy Kawecki - szachista, czy wokalistka śp. Irena Szmidt znane były w całym województwie. GOK stał się miejscem spotkań i zebrań mieszkańców, wokół niego skupiały się działania kulturalne. Kryzys gospodarki nakazowo rozdzielczej i katastrofalny stan finansów państwa spowodował, że fundusze przyznawane wówczas poprzez władze wojewódzkie ograniczały się tylko do zapewnienia wynagrodzenia pracownikom. Nastąpiło poważne osłabienie działalności bliżyńskiej placówki. Wraz ze zmianami systemowymi przełomu lat 90-tych organami założycielskimi i prowadzącymi placówki kultury stały się samorządne gminy. Wiele placówek tego typu zostało przez gminy po prostu rozwiązanych. Przejęty od państwa GOK w Bliżynie nie prezentował się najlepiej. Budynek niszczał nękany awariami instalacji c.o. choć Zakłady „Polifarb" starały się go na bieżąco remontować, pozostałe z dawnych lat świetności wyposażenie zużyło się, na nowe nie było pieniędzy. Jednak aktywność środowiska kulturalnego i osiągnięcia w dotychczasowej działalności spowodowały, ze Rada Gminy Bliżyn uznała prowadzenie GOK za ważne zadanie. Przyznała z budżetu środki na działalność i dotacje celowe na uzupełnienie wyposażenia, a także na najpilniejsze remonty.

 

K5W 1990 r. na stanowisku dyrektora ośrodka został zatrudniony p. Adam Młodawski. Pełnił tą funkcję do 30 września 2007 r. Od dnia 1 października 2007 roku stanowisko dyrektora ośrodka zajęła p. Katarzyna Skarus. W 1993 r. ośrodek kultury i biblioteki zostały połączone w jedną instytucję, która zachowała swoją dotychczasową nazwę „Gminny Ośrodek Kultury". Przed nową instytucją postawiono realizację zadań w szeroko rozumianej działalności kultury, sztuki, czytelnictwa oraz sportu i rekreacji. W latach 90-tych GOK w Bliżynie stał się placówką znaną w naszym regionie z działalności w różnych dziedzinach: szachów, zespołów muzycznych ludowych, teatrzyków dziecięcych, recytatorów, plastyków i sportowców. Z pośród grona wychowanków ośrodka niemała grupa na stałe związała swoje życie z kulturą i sportem.

 

K6

W 2006 r. budynek Ośrodka Kultury w Bliżynie został poddany gruntownemu remontowi polegającemu na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie elewacji, wymianie pokrycia dachowego. Remont został sfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego" pod nazwą „Rewitalizacja obiektów zabytkowych w Bliżynie". Koszty restauracji wyniosły ponad 300 tyś. zł. w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 204.959 zł. Po tych pracach popularny Zameczek nabrał „świeżości" i z pewnością przez wiele lat będzie ostoją bliżyńskiej kultury.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski