Jastrzębia

Sołectwo Jastrzębia zamieszkuje 76 mieszkańców.(stan na 31.12.2021 r.)  Powierzchnia sołectwa to 4,9 km2.

 

Sołtysem sołectwa Jastrzębia w kadencji 2015-2019 był p. Stanisław Bernatek.

W kadencji 2019 -2023 Sołtysem jest p. Monika Łukomska.

 

 

Wieś jest malowniczo położona na obrzeżach Oblęgorsko- Suchedniowskiego Parku Krajobrazowego. Miejsce stanowi wspaniały punkt widokowy na dolinę rzeki Kamiennej oraz górujące nad Bliżynem wzgórza Garbu Gielniowskiego.

 

Na terenie dzisiejszej Jastrzębi wydobywano rudę żelaza oraz wypalano węgiel drzewny. Mieszkańcy utrzymywali się z pracy na roli i przy wycince drzew.

 

Druga wojna światowa miała duży wpływ na każdą dziedzinę życia mieszkańców. Od samego początku okupacji mieszkańcy Jastrzębi byli narażeni na szereg szykan i represji ze strony Niemców. Wiele osób zostało wywiezionych na roboty do Niemiec. Mieszkańcy przez cały okres okupacji hitlerowskiej współpracowali ze zbrojnym podziemiem. Brali udział w wielu akcjach Antoniego Hery "Szary" dowódcy III Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej oraz wspomagali w walkach oddział AK "Nurt" . Dowodem tego są pozostałości po po okopach i zasiekach oraz miejsca pamięci rozsiane po okolicznych lasach. wojna pozostawiła ślad w postaci istniejącego cmentarza pomordowanych jeńców, żołnierzy różnych narodowości, który znajduje się w granicach miejscowości. Na cmentarzu spoczywa 13.000 jeńców.

 

Na terenie miejscowości działa Stowarzyszenie "Jastrzębia pod Swinią Górą",  którego prezesem jest Stanisław Bernatek.

 

 

Prezentacja sołectwa Jastrzębia.

 

Dotychczasowi Sołtysi sołectwa Jastrzębia:

Żak Józef
Boruń Stanisław
Filipek Aleksander
Ciura Antoni
Boczek Piotr
Boczek Jadwiga
Żak Władysław
Bernatek Stanisław
Krzepkowska Alina
Bernatek Marianna

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski