Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przy działaniu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Bliżynie

  1. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa działająca przy Urzędzie Gminy w Bliżynie ul Kościuszki 79a 26-120 (zwana dalej MKZP) informuje, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku ze złożeniem przez te osoby:

- deklaracji przystąpienia do MKZP,

- wniosku o udzielenie pożyczki z MKZP,

- wniosku o wycofanie wkładów,

- wniosku o skreślenie z listy członków,

  1. Administratorem danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy Bliżyn , ul. Kościuszki 79a , 26-120 Bliżyn.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Bliżyn, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bliżyn za pomocą nr telefonu: 41 25 41 104.lub 41 25 41 172

  1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666) oraz Statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Zakres przetwarzanych danych:

- imiona, nazwiska, adresy zamieszkania członków PKZP,

- imiona, nazwiska, adresy zamieszkania poręczycieli ,

- imiona, nazwiska, adresy zamieszkania wnioskodawców,

- imiona, nazwiska, adresy zamieszkania osób upoważnionych na wypadek śmierci.

  1. Przetwarzanie przez MKZP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w MKZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka MKZP, osoby uprawnionej lub poręczyciela.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację celów określonych w pkt. 1.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez MKZP przez czas obowiązywania zawartej umowy, dla celów archiwalnych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  2. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych przez przepisy prawa.
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski