KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Bliżyn w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn reprezentowana przez Wójta Gminy Bliżyn .

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie można się skontaktować za pomocą nr telefonu: 41 25 41 104 lub 41 25 41 172

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20 ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej BIP: https://ugblizyn.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=38900 oraz na kanale youtube.com

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski