KLAUZULA INFORMACYJNA - UPRAWNIENIA WYBORCÓW

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, w celu realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 497) zwanej dalej „Kodeks Wyborczy” niniejszym informuje się, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Bliżyn z siedzibą: ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Bliżyn;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO i w celu realizacji zadań publicznych wynikających z Kodeksu wyborczego;
 • administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zadań publicznych wskazanych w Kodeksie wyborczym;
 • sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą numeru telefonu 41 25 41 104;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z kategorią archiwalną (kategoria archiwalna A – dokumenty przechowywane wieczyście);
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia czynności w trybie przepisów Kodeksu wyborczego;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • dodatkowo informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski