Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz. U. poz. 1981) Urząd Gminy informuje, że w dniu 14 i 17 lutego 2020 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r., zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn.

            Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

            Kwalifikacja wojskowa, osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Bliżyn, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek Starostwa Powiatowego).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  2. Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  3. Aktualną fotografię wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
  4. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

            Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w wymienionym terminie i miejscu.

            Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 32 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej- (Dz.U. z 2019r. poz.1541 z późn.zm.).

            Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie wymaganych dokumentów podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i pkt 3 ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy

Zofia Adamczyk  tel. 41 25 41 104 wew. 40 (pok.4).

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski