GŁÓWNY KSIEGOWY – W WYMIARZE PÓŁ ETATU (0,5 ETATU)

 

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania określone w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 530):

 • posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • spełnia jeden z poniższych kryteriów:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i płac, preferowane osoby
  z doświadczeniem pracy w księgowości budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość ustaw: Karta Nauczyciela,  Prawo oświatowe,  o rachunkowości oraz ustawa o finansach publicznych wraz ze znajomością przepisów z zakresu prawa podatkowego
  w jednostkach oświatowych oraz systemu ubezpieczeń społecznych, o pracownikach samorządowych.
 2. Praktyczna znajomość obsługi komputera i bankowości elektronicznej.
 3. Znajomość programu PŁATNIK, Besti@, umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 1. Rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków

 

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych szkoły wraz
  z materiałami uzasadniającymi.
 2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 4. Zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez szkołę.
 5. Zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 6. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
 9. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Księgowanie operacji gospodarczych szkoły w programie księgowym.
 11. Prowadzenie zbioru rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz sporządzanie JPK VAT.
 12. Podejmowanie działań zabezpieczających przed naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 13. Zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych.
 14. Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień oraz innych informacji na potrzeby Wójta i Rady Gminy.
 15. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
 16. Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń.
 17. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych.
 18. Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.
 19. Funkcjonowanie kasy szkoły, rozliczanie zaliczek pieniężnych.
 20. Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 21. Ewidencja majątku szkoły.
 22. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 23. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań z poleceń Dyrektora Szkoły.

 

 

 

 

 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:
 • wymiar czasu pracy – pół etatu (0,5 etatu),
 • umowa o pracę od 01.09.2022 r. na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nie określony,
 • praca przy komputerze,
 • charakter pracy – administracyjno-biurowy,
 • stanowisko pracy: parter w budynku szkoły, brak windy.
 1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W MIESIACU POPRZEDZAJĄCYM OGŁOSZENIE NABORU:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu oraz osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • list motywacyjny;
 • życiorys - CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kwestionariusz osobowy – oryginał opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • posiadane referencje;
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego naboru, .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 12.00 ,tj. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Odrowążek 1, 26-120 Bliżyn lub wysłać pocztą  z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: główny księgowy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Odrowążku

w terminie do  22.07.2022 r.  (decyduje data wpływu do szkoły).

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW:

 1. Aplikacje które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Etapy naboru:
 • ogłoszenie o naborze
 • składanie dokumentów aplikacyjnych,
 • ogłoszenie listy kandydatów, którzy w terminie złożyli dokumenty w BIP-ie
  i na tablicy ogłoszeń,
 • wstępna selekcja (analiza dokumentów pod względem formalnym),
 • końcowa selekcja kandydatów, indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
  z kandydatami, którzy przeszli wstępna selekcję,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 • podjęcie decyzji o zatrudnieniu,
 • ogłoszenie wyników naboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Odrowążku.

Oferty nie wykorzystane w naborze nie podlegają zwrotowi.

Odrowążek, dnia 11.07.2022 r.

               Dyrektor

mgr Mirosław Owczarek

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski