Obowiązek złożenia deklaracji

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo wodne nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego Mieszkańcy Gminy Bliżyn, których nieruchomości nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek wypełnienia druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Bliżynie do dnia 30 czerwca 2023 r. Powyższe oświadczenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez tutejszy Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. W przypadku niezłożenia oświadczenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz umowy na świadczenie usług asenizacyjnych i dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług. Druk oświadczenia jest do pobrania w Urzędzie Gminy Bliżyn pok. nr 13 lub na stronie internetowej urzędu gminy. Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r.

 

W celu przypomnienia obowiązków właściciela nieruchomości informuje się, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy właściciele nieruchomości nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej, którzy pozbywają się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do posiadania aktualnej umowy z przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bliżyn oraz dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług. Upoważnieni pracownicy urzędu gminy nadzorując wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy przeprowadzają kontrolę posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za świadczone usługi asenizacyjne. Brak umowy lub potwierdzeń świadczenia usług będzie skutkował wszczęciem z urzędu sankcyjnego postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Nie wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z ww. obowiązków określonych w ustawie utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Mając na względzie powyższe właściciele, którzy nie posiadają aktualnych umów na świadczenie usług asenizacyjnych proszeni są o niezwłoczne zawarcie takiej umowy z przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na działanie na terenie gminy Bliżyn (wykaz przedsiębiorców zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu gminy oraz oświadczeniu) i terminowe złożenie oświadczenia o posiadanym na swojej nieruchomości urządzeniu do gromadzenia nieczystości.

Druk oświadczenia do pobrania znajduje się tutaj 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski