W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna Tablica” - Gmina Bliżyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000 zł dla Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakupione pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia na zajęciach indywidualnych i grupowych, zapewnią wysoką jakość kształcenia adekwatną do indywidualnych potrzeb,  zwiększą zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, a przede wszystkim umożliwią wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. 

Całkowita wartość zadania to 43.750,00 zł, w tym dotacja to 35.000,00 zł, a wkład własny 8.750,00 zł.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski