30 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia przy kontrasygnacie skarbnik gminy  Beaty Ozan podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim – Józefem Brykiem umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań pn.:

  1. „Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem, w km 0+022,80 do 334,40-dł. 331,60 m.” Szacunkowa wartość projektu wynosi : 1 151 086,15 zł.: w tym: środki z RFRD w kwocie 920 868,00 zł, co stanowi maksymalnie 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 230 218,15 zł.
  2. „Budowa drogi gminnej nr 309009T Górki-Barwinek, odcinek końcowy.” Szacunkowa wartość projektu wynosi : 817 262,81 zł.: w tym: środki z RFRD w kwocie 653 826,00 zł, co stanowi maksymalnie 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 163 456,81 zł.
  3. „Remont drogi gminnej nr 309022T Kopcie do wsi, w km 0+007,50 do 892,90 - dł. 885,40 m.” Szacunkowa wartość projektu wynosi : 814 279,05.: w tym: środki z RFRD w kwocie 651 423,00 zł, co stanowi maksymalnie 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 162 856,05 zł.

W ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem, w km 0+022,80 do 334,40-dł. 331,60 m.” przewidziane jest wykonanie drogi dojazdowej oraz chodnika dla pieszych, kanału technologicznego i oświetlenia drogowego. Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do wydzielonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po prawej stronie ulicy Skrajnej, na działki budowlane przyległe do drogi zaprojektowano zjazdy przez chodnik z kostki betonowej brukowej. Po lewej stronie drogi zjazd do posesji będzie odbywał się przez pobocze z kruszywa kamiennego.

W ramach projektu „Budowa drogi gminnej nr 309009T Górki-Barwinek, odcinek końcowy.” przewidziane jest wykonanie drogi dojazdowej wraz z poboczem gruntowym. Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd do istniejących posesji więc w ramach opracowania zaprojektowano zjazdy z projektowanej drogi. Zjazdy wykonane będą z kostki betonowej.

W ramach projektu „Remont drogi gminnej nr 309022T Kopcie do wsi, w km 0+007,50 do 892,90-dł. 885,40 m.” przewidziane jest wykonanie drogi dojazdowej wraz z poboczem gruntowym. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dojazdu do terenów budownictwa mieszkaniowego zagrodowego. Celem remontu drogi jest polepszenie bezpieczeństwa i warunków ruchu na omawianej drodze gminnej.

02022024 1

02022024 2

02022024 3

02022024 4

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski