Zebranie, które odbyło się 01 Kopiowanie0 lutego, otworzył prezes jednostki Czesław Szmalec, przedstawił porządek obrad, a następnie powitał następujących gości: minister Marzenę Okłę-Drewnowicz, zastępcę komendanta Powiatowego PSP mł. bygadiera Sławomira Wawrzaka, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, wicestarostę Annę Leżanńską, wójta gminy Bliżyn Mariusza Walachnię wraz z sekretarzem Michałem Jędrysem, komendanta gminnego Zdzisława Kuźduba oraz  radnych: Dorotę Cukrowską, Krzysztofa Jurka, Sławomira Młodawskiego, prezesa stowarzyszenia Aktywni Bliżyn Mariusza Szcześniaka, prezes Klubu Seniora Marię Makarewicz, a także wszystkie druhny i druhów OSP Bliżyn.

01 KopiowanieNastępnie głos zabrał wójt Mariusz Walachnia, który wraz z sekretarzem Michałem Jędrysem którzy oficjalnie przekazali fantomy dla naszej jednostki na ręce druha Norberta Rejnowicza, który się starał od grudnia na pozyskanie ich dla młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz na dalsze szkolenie naszych strażaków. Przewodniczącym zebrania był prezes Czesław Szmalec, a protokolantem druhna Magdalena Mackiewicz, sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 roku przedstawił wiceprezes jednostki Tobiasz Szcześniak, sprawozdanie finansowe omówił skarbnik Henryk Przygoda. Następnie plany na bieżący rok omówił naczelnik jednostki Michał Mróz.

OSP Bliżyn aktualnie liczy 50 członków, w tym 34 członków zwyczajnych, mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz 16 wspierających. W ubiegłym roku, jednostka uczestniczyła w 88 zdarzeniach, w tym dwa wyjazdy były poza teren gminy Bliżyn.

W planach jednostki jest między innymi doposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych, umundurowanie dla członków OSP, oraz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Zastępca komendanta powiatowego PSP Sławomir Wawrzak najpierw przedstawił statystykę za 2023 rok. Na terenie powiatu rok temu doszło do 859 zdarzeń  (w 2022 roku – 1092), w tym: 255 pożarów (mniej o 36% niż rok wcześniej), 581 akcji ratowniczo gaśniczych (-11%) oraz 22 alarmów fałszach (-34%). Na terenie gminy doszło do 116 zdarzeń (2022-142), w tym: 35 pożarów, 80 miejscowych zagrożeń, 1 alarm był fałszywy.

Komendant gminny Zdzisław Kuźdub przedstawił plany OSP dla całej gminy na ten rok. Najbliższe wydarzenia to eliminacje gminne 31. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (7 marca – eliminacje gminne, 19 kwietnia – powiatowe), turniej tenisa stołowego (kwiecień), jubileusz OSP Mroczków (4 maja) oraz gminne zawody sportowo-pożarnicze (czerwiec).

Na samym końcu głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu radnych głos zabrał Sławomir Młodawski, który podziękował naszym strażakom, że zawsze można na nich liczyć. Sekretarz gminy zwrócił uwagę na wyremontowaną salę konferencyjną, bowiem została ona odmalowana, podłoga została wyglancowana oraz zostało zamontowane świetlne logo jednostki.

Piotr Dobrowolski

Zdjęcia: Michał Żak

DSCN2519 Kopiowanie

DSCN2520 Kopiowanie

DSCN2521 Kopiowanie

DSCN2544 Kopiowanie

DSCN2557 Kopiowanie

DSCN2562 Kopiowanie

DSCN2577 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski