W dniu 28.03.2024r. została zawarta umowa z firmą WOSAN - Usługi Projektowe z Kielc na opracowanie „Dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożdżów”. Kwota umowy - 155.595,00 zł.

Zakres opracowania dotyczy wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Drożdżów wraz z projektem przyłączy kanalizacyjnych.

Szacujemy, iż długość projektowanych kanałów grawitacyjnych wyniesie ok. 3,0 km. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest ok. 63 budynki mieszkalne.

Termin realizacji to 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku uzasadniających okoliczności mających istotne znaczenie dla terminu wykonania opracowania.

Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji oraz jej realizację.

drozdz 03

drozdz 01

drozdz 02

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski