PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić, zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np. w nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze działa w godzinach pracy Urzędu . tel. 41 25 41 104

Zapraszamy!

podziel się tą informacją z Sąsiadem!

Co  zrobić żeby płacić mniej za ogrzewanie domu.? 

 Prezentacja - kompleksowa termomoderniacja - co można zyskać?

 

NAJNOWSZE ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE " od dnia 3 stycznia 2023 r

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.
Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 03 stycznia 2023 r. udostępniamy już teraz na  stronie  https://czystepowietrze.gov.pl


Zapoznaj się ze zmienionym programem „Czyste Powietrze”

Ponadto przekazuję poniżej link do strony ZBP, gdzie ukazał się już komunikat o nowej edycji programu.

https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Czyste-Powietrze

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów wdrożeniowych i ogłoszenie zmian będą dostępne na Portalu Beneficjenta link: Portal Beneficjenta - Kielce (wfos.com.pl)

 

CEL PROGRAMU

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Suma wypłaconych dotacji w ramach programu Czyste Powietrze  dotyczących nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy 

(stan na 28.02.2023)

 

Bliżyn

148

74

1 330 733,48 zł  

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Czyste Powietrze - ULOTKA

20220202 czyste pow1

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM

Beneficjentem może być właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź wydzielonego w tym budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Podstawowy poziom dofinansowania

Dochód roczny wnioskodawcy do 100 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania

Miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego

do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym

do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy poziom dofinansowania

Miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego

do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

20220202 czyste pow2

W najwyższym poziomie dofinansowania kwota maksymalnej dotacji wynosi:

W przypadku wymiany źródła ciepła:

– 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym dokonano wcześniej wymiany źródła ciepła na spełniające wymagania Programu:

30 000 zł - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 MAKSYMALNE DOTACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

20220202 czyste pow3

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

W punkcie można uzyskać informacje na temat Programu Czyste Powietrze, kosztów kwalifikowanych jakie zaliczają się do dofinansowania i poziomu dofinansowania na jaki można liczyć w ramach programu. Oferujemy mieszkańcom pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie a także wniosków o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami. Gminny Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – ścieżki składania wniosku

W przypadku podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania konieczne będzie uzyskanie przez Beneficjenta „Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego”. Zaświadczenie to wydawane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Alternatywnie dla najwyższego poziomu dofinansowania zaświadczenie o prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

Informacje i pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bliżyn tel. (41) 25 41 104 w. 39 lub dzwoniąc na ogólnopolską infolinię Programu Czyste Powietrze tel. (22) 340 40 80.

20220202 czyste pow5
 
20220202 czyste pow6
 

DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU BANKOWEGO jako trzecia ścieżka składania wniosku

20220202 czyste pow7

6 lipca ruszyła zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków na dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową są: Alior BankBank Ochrony ŚrodowiskaBNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska.

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/  i będzie uzupełniana o nowe banki.

 

Pięć kroków do kredytu czyste powietrze

  1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
  2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
  3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
  4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
  5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

ULOTKA – ścieżka bankowa

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

  • Katalog kosztów kwalifikowanych do Programu, czyli koszty związane z urządzeniami, materiałami i usługami, które wchodzą w skład dofinansowania:

Załącznik 2 (dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania),
Załącznik 2a (dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania)
Załącznik 2b (dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania)

 

  • W wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania może pomóc Beneficjentom Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM)
 

MÓJ PRĄD

20210713 moj prad1

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Finansowanie programu zapewnia NFOŚiGW. Program przyczyni się do zwiększenia dostępności rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod adresem: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv  

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski