INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW PIĘTY SOŁTYKÓW I WOŁÓW

W związku z publikacjami w internecie, kurierze stowarzyszenia „Uroczysko nad dolną Kamienną” oraz akcją plakatową wywołującą niepokój i obawy mieszkańców jakoby w Gminie Bliżyn powstawać miały masowo wysypiska, składowiska i zakłady przetwarzania odpadów uspokajamy mieszkańców, że takie obiekty nie powstaną i będą blokowane formalnie i prawnie przez władze Gminy Bliżyn.

Aby zapobiec powstaniu przedsięwzięcia budzącego sprzeciw mieszkańców Sołtykowa oraz okolicznych miejscowości Rada Gminy Bliżyn wraz z Wójtem Gminy poczynili od roku 2016 szereg kroków prawnych. Pierwszym z nich było przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w wyniku której w grudniu 2016 roku podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji studium oraz miejscowych planów. W 2017 roku przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sołtyków. Uzasadnienie do uchwały wynika, że plan będzie zakazywał prowadzenia zbiórki, składowania, magazynowania odpadów lub prowadzenia innych działalności szkodliwych i uciążliwych dla mieszkańców i środowiska. Obecnie gmina jest na etapie końcowym prac planistycznych. Projekt dokumentu został upubliczniony na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce Plany przestrzennego zagospodarowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.06.2018 r. o godz. 10.00 w budynku GOK w Bliżynie. Termin składania wniosków wyznaczony do dnia 03.07.2018 r.

W związku z prowadzoną procedurą planistyczną zawieszono dwa postępowania administracyjne: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej dla potrzeb zasilenia projektowanego budynku sortowni odpadów w Sołtykowie oraz w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowni surowców wtórnych w Sołtykowie. Postępowania zmierzają do wydania decyzji odmownych. Stanowisko władz gminy w sprawie kontrowersyjnego przedsięwzięcia jest od roku 2016 niezmienne.

Wrażenie odmienne próbują stworzyć autorzy wskazanych na wstępie publikacji którzy mają interes w tym aby szkalować wójta, radnych Gminy Bliżyn opisując wybiórczo informacje dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych. Ponieważ pomyślny finał sprawy Sołtykowa jest bliski (tj. uchwalenie przez radę planu zagospodarowania przestrzennego) rozpowszechniane są kolejne informacje o rzekomym nielegalnym wysypisku w Bliżynie i Wołowie.

Fakty w tej sprawie są następujące; w związku z otrzymanym od Starosty zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce 639 w Wołowie Wójt wniósł dnia 26.01.2018 r. o zastosowanie art. 46 ust.1 ustawy o odpadach i wydanie decyzji odmownej z uwagi na niezgodność zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami z obowiązującym na tym terenie planem zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o wydanie zezwolenia został wycofany przez inwestora, a następnie ponownie złożony. Z kolejnego wniosku w tej sprawie wynika, że przetwarzanie odpadów związane będzie z utwardzeniem drogi technologicznej na terenie złoża piasku na wydobycie którego Starosta wydał koncesję. Wójt Gminy dnia 07.05.2018 r. złożył zastrzeżenie do postępowania administracyjnego. Z treścią zastrzeżeń i uwag można zapoznać się na stronie www.blizym.pl w zakładce „SPRAWY LOKALNE”. Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu zakładu górniczego na działce 639 w Wołowie nie przewiduje możliwości przetwarzania odpadów. Decyzja Starosty w tej sprawie powinna być odmowna. Władze gminy będą uważnie śledzić postępowanie prowadzone przez Starostę w tej sprawie. Wszelkie rzetelne informacje dotyczące sortowni w Sołtykowe oraz terenu zakładu górniczego w Wołowie będą publikowane dodatkowo na stronie www.blizyn.pl

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski