Wójt Gminy Bliżyn po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327) przez Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja na realizację zadania publicznego „Przyroda Bliżyna i okolic - cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczych” informuje o odmowie przyznania dotacji z uwagi na brak środków w budżecie gminy Bliżyn na realizację oferty. Oznacza to brak możliwości zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski