Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych pn. „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne

- zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy

- zajęcia/konkursy plastyczne, turystykę i inne

- spotkania integracyjne, turystykę i inne formy

- wycieczki, konkursy literackie i inne formy .

 

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zatwierdzenia jego wyniku ogłasza się, że realizacja zadań zostanie powierzona:

1/ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy”
z kwotą dotacji 5 000 zł;

2/ Stowarzyszeniu „Jastrzębia pod Świnią Górą” z Jastrzębi na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez: spotkania integracyjne, turystykę i inne formy” z kwotą dotacji 5 000 zł;

3/ Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny Bliżyn na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez wycieczki, konkursy literackie i inne formy” z kwotą dotacji 5 000 zł.

OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych pn. „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne

- zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy

- zajęcia plastyczne, turystykę i inne

- gry, zabawy, wyjazdy integracyjne i inne

- konkursy/zajęcia plastyczne, literackie, rekreacyjne, wycieczki i inne .

 

Wójt Gminy Bliżyn zaprasza ponownie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań na 2019 r.

Treść zaproszenia wraz z formularzem

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski