01 KopiowanieDokładnie 10 września 2010 roku powstał Klub Seniora w Mroczkowie. Wcześniej osoby z tego rejonu gminy należeli do koła w Bliżynie. Przez ostatnią dekadę wiele się zmieniło – poza ich aktywnością. –Jesteście najbardziej aktywnym klubem w gminie – mówił wójt gminy Mariusz Walachnia składając im życzenia. 9 września odbyły się uroczystości rocznicowe.

01 KopiowanieLata nieubłaganie zbliża się do końca, więc czas je powoli żegnać. Stąd w Jastrzębi 5 września odbył się piknik integracyjny na pożegnanie lata. Odbył się on w ramach projektu pod nazwą „Między współczesnością a tradycją”, którego realizatorem jest Stowarzyszenia „Jastrzębia pod Świnią Górą”.

01 KopiowanieRozpoczęły się zebrania wiejskiej, na których mieszkańcy decydują o podziale pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Łącznie w skali całej gminy do podziału jest 477.589 złotych (kwota zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa). Najwięcej przypadnie na Bliżyn (39.985 zł), najmniej na Jastrzębię (10.996 zł). W dniu 5 września odbyły się zebrania w sołectwie Jastrzębia i Ubyszów.

OstrowiecWłodarze jedenastu samorządów z północnej części województwa świętokrzyskiego, w tym wójt Bliżyna Mariusz Walachnia, podpisali w czwartek 3 września porozumienie o współpracy w ramach tak zwanego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który ma zostać wpisany do Strategii Rozwoju Województwa. Takie działanie ma na celu stworzenie możliwości pozyskania większych środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

W dniach 31.08.-04.09.2020 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Celem projektu jest objecie kształceniem 52 osób dorosłych (8 kobiet i 44 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusu (kat. D prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji do przewozu osób).
 
Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:
• zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osoby z niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy);
• posiadają ważne prawo jazdy kat. B;
• osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii D w dniu odbioru uprawnień – 24 lata;
• nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Regulamin projektu, w którym określone zostały szczegóły rekrutacji, zasady kwalifikowania do projektu oraz obowiązki uczestników dostępne są na stronie www.sjtom-ck.pl (w zakładce „Projekty EFS” / „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”).

 

 

Informacja dot. otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn.: Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn.
Gmina Bliżyn informuje, że z dniem 7 SIERPNIA zakończyła w 2020 roku realizację zadania pt. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn, którego koszt całkowity wyniósł 39 367,51 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotacje celową w wysokości 36 000,00 zł. z czego 18 000,00 zł stanowią środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logotyp 01 logoWFOSiGWIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska -  Burze
Obszar -  województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna -  Na obszarze województwa występują burze wbudowane w strefę opadów ciągłych. Burzom towarzyszą opady o natężeniu do 10-15 mm/h. Opady konwekcyjne przemieszczają się z południa na północ i łącznie z opadami jednostajnymi w najbliższych godzinach kumulacja opadów może wynieść miejscami do 40 mm.
Uwagi   Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany

KOMUNIKAT

Jak można się spisać?

Podstawowym kanałem przekazywania informacji jest samospis internetowy. Aplikacja do samospisu będzie dostępna od 1 września na stronie spisrolny.gov.pl i będzie aktywna  przez cały okres trwania PSR czyli do 30 listopada.  Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy odpowiednie stanowisko w naszym Urzędzie Gminy. W tym punkcie od początku września będzie można skorzystać nie tylko z komputera z dostępem do internetu, ale również z fachowej pomoc przeszkolonych osób.

Dodatkowo będą wdrożone metody pomocnicze:

- od 16 września wywiady telefoniczne przeprowadzane przez rachmistrzów telefonicznych (pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach),

- od 1 października wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych, których w naszym województwie będzie 345.

Należy pamiętać że, użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu, nie będzie mógł odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi, który się z nim skontaktuje bezpośrednio lub telefonicznie.

Od 17 sierpnia ruszyła specjalna infolinia 22 279 99 99 wew.1, konsultanci infolinii spisowej odpowiedzą na wszystkie  pytania związane ze spisem rolnym.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski