Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemicznym przypominamy mieszkańcom gminy, że na terenie gminy obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na skwery, miejsca integracji, place zabaw oraz zakazuje się korzystania z siłowni napowietrznych i altan.  Za złamanie zakazu grozi surowa kara finansowa. Prosimy o przestrzeganie wytycznych dla zachowania bezpieczeństwa Nas wszystkich.

Wyjaśnienie wójta Gminy Bliżyn do dzisiejszego ogłoszenia.

W ubiegłym roku w Gminie Bliżyn zanotowano 165 pożarów z czego 148 to pożary traw nieużytków, poboczy dróg i poszycia leśnego. Te 148 akcji to były wyjazdy do ewidentnych podpaleń. Podpalenia powodują straty w przyrodzie, mieniu prywatnym oraz niepotrzebne koszty dla gminy związany z wyjazdami i zużyciem sprzętu a także zagrożenie dla biorących udział w akcji strażaków

Ten proceder w naszej i okolicznych gminach od bywa się co roku o tej porze. Pożary wzniecane były głównie po zakończeniu lekcji w szkołach, a gdy nasililiśmy kontrole poprzez patrole terenu zaczęto podpalać po zmierzchu.

Łudziłem się że ten rok będzie inny z uwagi na epidemię, ograniczenia w poruszaniu się, że troska o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich będzie priorytetem.

Niestety od tygodnia, gdy tylko zrobiło się słonecznie i sucho straż pożarna wyjeżdża codziennie po kilka razy. Czas już skończyć z tą głupotą i niefrasobliwością.

Apeluję o pozostanie w domach i zwracanie uwagi przez rodziców, aby dzieci i młodzież nie wychodziły samodzielnie i nie spotykały się z rówieśnikami. Tylko dziś, po komunikacie na stronie gminy, kilka takich informacji o gromadzeniu się młodzieży zgłaszano do mnie telefonicznie. Wszystkie te przypadki będą przekazywane policji.

Bezpieczeństwo pożarowe Gminy Bliżyn było, jest i będzie dla mnie priorytetem. Od dwunastu lat jestem Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Bliżynie. Zarówno ja jak i strażacy ochotnicy wiemy, że sami bez pomocy wszystkich mieszkańców gminy nie zwalczymy tej plagi. Dlatego wszyscy musimy przestać tolerować te zachowania bo inaczej każdy z nas może ponieś straty przez to zjawisko.

Bezpieczeństwo mieszkańców w żadnym razie nie będzie zagrożone. Oczywistym jest, że przypadku zagrożenia zdrowia i życia straż dojedzie na czas. Oceny takiej dokona Państwowa Straż Pożarna i w zależności od zagrożenia zadysponuję odpowiednie siły i środki.

Mam nadzieję, że to da nam wszystkim do myślenia i bacznie przyjrzymy się naszemu otoczeniu.

(-) Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

Na ostatniej sesji rady gminy została podjęta uchwała ustalająca stawki za odbiór śmieci od mieszkańców. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 maja 2020r. W związku z dużą ilością pytań pragniemy wyjaśnić jak zostały one wyliczone.

Wpływ na ich wysokość miały przede wszystkim:

- bardzo duże podwyżki cen odbioru odpadów wprowadzone przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Końskich (ceny wzrosły w przypadku niektórych odpadów o ponad 100 procent – np. plastik o 170%);

- wzrost opłaty „marszałkowskiej” ponoszonej przez podmioty zbierające i  przetwarzające odpady;

- wprowadzony przez ustawę o utrzymaniu porządku w gminach obowiązek rozliczania się
z przedsiębiorcą odbierającym śmieci za każdą tonę odpadu, a nie ryczałtowo jak do tej pory;

- od bieżącego roku odbiór odpadów „zmieszanych” musi odbywać się dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października (co znacząco zwiększa koszty transportu i pracownicze);

- zwiększająca się rok do roku ilość odbieranych od mieszkańców śmieci: średnio o 10 procent.

Gmina przeprowadziła nowy przetarg w wyniku którego wyłoniono firmę, która zaproponowała najniższe ceny odbioru odpadów. Do przetargu podano szacunkowe ilości odpadów odbieranych
z terenu gminy.

W wyznaczonym terminie składania ofert na wykonanie zadania wpłynęły następujące oferty:

Nr

Dane Wykonawcy

CENA oferty brutto (zł)

Frakcje odpadów

Cena brutto za odbiór     1 tony (zł)

1.

 Remondis Sp.  z o.o.

ul. Zawodzie 18

02-981 Warszawa

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Antoniego Hedy 13 a

27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski

873 349,56

Odpady zmieszane

1 242,00

Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone

1 242,00

Papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale tworzywa sztuczne, szkło

1 242,00

Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony

1 242,00

Pozostałe

1 242,00

2.

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski

Ul. Szydłowiecka 28A
26-110 Skarżysko-Kamienna

982 393,92

Odpady zmieszane

1 404,00

Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone

1 188,00

Papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale tworzywa sztuczne, szkło

1 350,00

Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony

1 728,00

Pozostałe

1 404,00

3.

Zakład Oczyszczania Miasta
Zofia Kozłowska

Ul. Krakowska 211

26-110 Skarżysko-Kamienna

675 004,00

Odpady zmieszane

1 050,00

Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone

550,00

Papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale tworzywa sztuczne, szkło

900,00

Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony

1 050,00

Pozostałe

500,00

Dokonując oceny wyłoniono najkorzystniejsza ofertę złożoną przez ZOM Z. Kozłowską.

 

Znając zaoferowane w przetargu ceny odbioru poszczególnych frakcji odpadów przystąpiono do kalkulacji stawki opłaty.

Na potrzeby kalkulacji przyjęto następujące założenia:

- w deklaracjach dotyczących śmieci zostanie zgłoszone 6200 - 6500 osób jako stale przebywających na terenie gminy(8087 osób jest zameldowanych), dotychczas zadeklarowanych było ok 5500 osób ponieważ piąta i kolejna osoba w rodzinie nie ponosiła opłat. Niestety stosowanie tej ulgi zostało zaskarżone przez prokuraturę do sądu i nie jest możliwe jej dalsze stosowanie.

- średni miesięczny koszt odbioru śmieci obejmujący prognozowaną ilość odpadów, osobowe koszty administracyjne, koszty prowizji – inkaso dla sołtysów, koszty materiałów biurowych i inne, po uwzględnieniu zaoferowanych cen i przewidywanej ilości śmieci wyniesie ponad 81000zł, (poprzednio było to ok. 43000zł);

- koszty odbioru odpadów biodegradowalnych, których nie będą ponosić mieszkańcy mogący używać kompostowników przydomowych (z wyłączeniem bloków);

- pokrycie kosztów odbioru odpadów w miesiącu kwietniu, w którym nie będzie obowiązywać  poprzednia umowa z wykonawcą, a nowa umowa nie obejmuje tego miesiąca.

Szacując średnią miesięczną ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców wzięto pod uwagę ilość odpadów zebranych w latach 2018-2019 i uwzględniono jej wzrost: 2018 – 719 ton, 2019 – 787 ton, wzrost o ok 10 procent.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęto, że podstawowa stawka za śmieci gwarantująca bilansowanie się systemu powinna wynosić 15,00zł a stawka po obniżeniu z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców na przydomowym kompostowniku 13,50zł.

Nowy system gospodarowania odpadami kładzie duży nacisk na kontrolę i weryfikację zbierania odpadów w sposób selektywny – brak jest możliwości oddawania śmieci niesegregowanych. Należy się zatem spodziewać, że liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarują kompostowania odpadów biodegradowalnych wzrośnie, co analogicznie spowoduje wzrost ilości odbieranych odpadów tej frakcji i w konsekwencji podniesie miesięczne koszty wykonywania usługi. Jednocześnie obniżenie stawki podstawowej do wartości 13,50zł powinna zmobilizować mieszkańców do kompostowania odpadów.

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość stawki za selektywną zbiórkę odpadów bez kompostownika. Mając na względzie powyższe zaproponowano, aby stawka ta wynosiła 30 zł od osoby.

Ponieważ system gospodarowania odpadami musi być systemem bilansującym się (gmina nie może dopłacać do systemu, ani nie może na nim zarabiać),  zaproponowane wysokości stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z dużym prawdopodobieństwem pozwolą na samofinansowanie się systemu śmieciowego na terenie naszej gminy.

Należy również zaznaczyć, że ustalone stawki należą do najniższych w regionie. Zapewniamy, że system odbioru odpadów będzie na bieżąco monitorowany pod względem finansowym i może podlegać korekcie na koniec roku. Wszystko zatem zależy od mieszkańców i jakości segregacji oddawanych odpadów.

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami kontaktu ze specjalistami zatrudnionymi w Punkcie Konsultacyjnym informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. będą oni pełnić dyżury telefoniczne w godzinach 15:00 do 17:00 zgodnie z następującym harmonogramem:

  • terapeuta uzależnień: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca – pod numerem telefonu 604 633 060. W kwietniu wyjątkowo ze względu na dzień wolny dyżur z 13.04.2020 przeniesiony na 14.04.2020.
  • pedagog: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca - pod numerem telefonu 606 658 909
  • psycholog: pierwsze cztery wtorki miesiąca - pod numerem telefonu 668 798 845.

Obowiązuje do odwołania.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną godziny pracy w sprawach dowodów osobistych zostały zmienione. Obowiązują  godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30.

Wójt Gminy Bliżyn

(-) Mariusz Walachnia

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją
i stanem epidemii od 1 KWIETNIA 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wójt
(-) Mariusz Walachnia

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski