Aktualności

Zebranie, które odbyło się 01 Kopiowanie0 lutego, otworzył prezes jednostki Czesław Szmalec, przedstawił porządek obrad, a następnie powitał następujących gości: minister Marzenę Okłę-Drewnowicz, zastępcę komendanta Powiatowego PSP mł. bygadiera Sławomira Wawrzaka, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, wicestarostę Annę Leżanńską, wójta gminy Bliżyn Mariusza Walachnię wraz z sekretarzem Michałem Jędrysem, komendanta gminnego Zdzisława Kuźduba oraz  radnych: Dorotę Cukrowską, Krzysztofa Jurka, Sławomira Młodawskiego, prezesa stowarzyszenia Aktywni Bliżyn Mariusza Szcześniaka, prezes Klubu Seniora Marię Makarewicz, a także wszystkie druhny i druhów OSP Bliżyn.

Już oficjalnie możemy powiedzieć, że Gmina Bliżyn otrzymała dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów dla OSP Sorbin i OSP Bliżyn.

OSP Bliżyn otrzyma dofinansowanie w wysokości 357 120,19 zł w ramach projektu: Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia.

OSP Sorbin otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 320 108,93 zł. w ramach projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem.

Łącznie Gmina Bliżyn na ten cel pozyskała blisko 1 700 tysięcy złotych. To kolejne wyposażenie jakie trafi do Naszych Strażaków. Mamy nadzieję, że podniesie to poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców a nasi ochotnicy będą dobrze zabezpiecezni do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.

01 KopiowanieSeniorzy z Mroczkowa nie zwalniają tempa spotykając się 6 lutego na kolejnym wydarzeniu. Tym razem bawili się na zabawie karnawałowej. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń dla: Ryszardy Zielińskiej z okazji 80-tych urodzin, Zofii Ferenc świętującej 75. urodziny oraz Janiny i Romana Lisów z okazji 45-ej rocznicy zawarcia małżeństwa. Był oczywiście tort, lampka szampana, a później doskonała zabawa karnawałowa.

014 lutego w Mroczkowie odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające 80. rocznicę  śmierci Feliksa Janasa „Sołtyka”, pacyfikacji członków rodzin Janasów i Dobrowolskich oraz śmierci poległych w walce partyzantów ze zgrupowania „Robota” Stefana i Zygmunta Majewskich, a także 77. rocznicę mordu dokonanego przez UB na Marianie Jandule. Modlono się także za Mieczysława Janasa ps. „Poranek”, partyzanta oddziału AK Antoniego Hedy „Szarego” i Józefa Jansa, ofiarę obozu koncentracyjnego z Mauthausen Gusen.

IMG 2572 KopiowanieRozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Jakio pierwsi 3 lutego zebrali się strażacy z Mroczkowa. Ten rok dla jednostki zapowiada się wyjątkowo – 4 maja druhowie będą świętować jubileusz 65-lecia działalności jednostki. Marzą też po pozyskaniu średniego wozu bojowego, ale mają też problemy kadrowe.

30 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia przy kontrasygnacie skarbnik gminy  Beaty Ozan podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim – Józefem Brykiem umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań pn.:

  1. „Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem, w km 0+022,80 do 334,40-dł. 331,60 m.” Szacunkowa wartość projektu wynosi : 1 151 086,15 zł.: w tym: środki z RFRD w kwocie 920 868,00 zł, co stanowi maksymalnie 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 230 218,15 zł.
  2. „Budowa drogi gminnej nr 309009T Górki-Barwinek, odcinek końcowy.” Szacunkowa wartość projektu wynosi : 817 262,81 zł.: w tym: środki z RFRD w kwocie 653 826,00 zł, co stanowi maksymalnie 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 163 456,81 zł.
  3. „Remont drogi gminnej nr 309022T Kopcie do wsi, w km 0+007,50 do 892,90 - dł. 885,40 m.” Szacunkowa wartość projektu wynosi : 814 279,05.: w tym: środki z RFRD w kwocie 651 423,00 zł, co stanowi maksymalnie 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy wyniesie 162 856,05 zł.

W ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem, w km 0+022,80 do 334,40-dł. 331,60 m.” przewidziane jest wykonanie drogi dojazdowej oraz chodnika dla pieszych, kanału technologicznego i oświetlenia drogowego. Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do wydzielonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po prawej stronie ulicy Skrajnej, na działki budowlane przyległe do drogi zaprojektowano zjazdy przez chodnik z kostki betonowej brukowej. Po lewej stronie drogi zjazd do posesji będzie odbywał się przez pobocze z kruszywa kamiennego.

W ramach projektu „Budowa drogi gminnej nr 309009T Górki-Barwinek, odcinek końcowy.” przewidziane jest wykonanie drogi dojazdowej wraz z poboczem gruntowym. Projektowany odcinek drogi stanowi dojazd do istniejących posesji więc w ramach opracowania zaprojektowano zjazdy z projektowanej drogi. Zjazdy wykonane będą z kostki betonowej.

W ramach projektu „Remont drogi gminnej nr 309022T Kopcie do wsi, w km 0+007,50 do 892,90-dł. 885,40 m.” przewidziane jest wykonanie drogi dojazdowej wraz z poboczem gruntowym. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dojazdu do terenów budownictwa mieszkaniowego zagrodowego. Celem remontu drogi jest polepszenie bezpieczeństwa i warunków ruchu na omawianej drodze gminnej.

Gmina Bliżyn działając zgodnie z art. 39 pkt. 2 podpkt. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022r., poz. 1079), ogłosiła otwarty konkurs na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Priorytetu 7 Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.07.01-IZ.00-001/24 i ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Nabór partnera odbywał się w terminie od 02.01.2024r. do 01.02.2024r. W terminie naboru wpłynęła 1 oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano firmę:

"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI NAD KUŹNICZKĄ”

Sorbin 89, 26-120 Bliżyn

KRS 0000065707, NIP 6631708510, REGON 292508723

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski