Aktualności

01 KopiowanieTrwa projekt realizowany przez Parafię NSPJ w Sorbinie w ramach  zadania publicznego gminy Bliżyn pod nazwą „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez:  zajęcia z rękodzieła, turystykę  i inne formy” pt. „Wspólnie zadbamy o swoje zdrowie promując życie beznałogowe”. Działania polegają  na atrakcyjnym zagospodarowaniu czasu wolnego lokalnej społeczności z dala od uzależnień w sposób ciekawy i twórczy, rozwijanie zainteresowań rękodzielniczych i pasji turystycznych, a  ich  organizacją zajmują się Janina Kołek i Halina Fidor.

01 KopiowanieW miejscu integracyjnym w Ubyszowie w dniu 26 sierpnia 2023 już po raz XXIII. odbył się Piknik szachowy na Ubyszowie. Wystartowało 12 zawodników z dwóch woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego, z: Kielc, Radomia, Ostrowca Św., Bliżyna, Szydłowca i Chlewisk. Turniej miał rangę międzynarodową - grał w nich zawodnik z Ukrainy Lwowa Andrey Matviychuk, wielokrotny mistrz i trener szachowy. Nagrody rzeczowe oraz okazałe puchary najlepszym zawodnikom ufundował i wręczył wójt Mariusz Walachnia.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 'Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie proszone są o złożenie w terminie do dnia 6 września 2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji w:

kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie

ul. Kościuszki 88A

26-120 Bliżyn

w godzinach 8:00 – 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel 41-34-51-073

Więcej informacji tutaj.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością (plik docx 38KB)

Na prośbę Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zamieszczamy informację dot. XXI edycji nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskego "Czyste Serce".

Szanowni Państwo!
Przed nami kolejna XXI edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. W 2023 roku statuetki przyznane zostaną w czterech kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa,wydarzenie/akcja, osoba fizyczna.
Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka.
Ważnym kryterium jest również oryginalność projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki, działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.
Zachęcam mieszkańców oraz podmioty z Państwa terenu do składania wniosków o przyznanie nagrody „Czyste Serce”, która jest wyrazem troski i dbałości o innych. Powyższe wyróżnienie jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc, twórcy między innymi Monaru, człowieka o wyjątkowej wrażliwości, który aktywnie angażował się w działalność prospołeczną.
Formularze wniosków o przyznanie nagrody oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl w zakładce aktualności
pod linkiem:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24878,Nagroda-Wojewody-Swietokrzyskiego-Czyste-Serce-2023-wnioski-do-15-wrzesnia.html
 
h

IMG 6064 KopiowanieSetki osób spędziło wspaniałe popołudnie i doskonale bawiło się 20 sierpnia na Rodzinnym Festynie Parafialnym w Mroczkowie, od ośmiu lat organizowanym przez ks. proboszcza Krzysztofa Sieczkę, który wspólnie z prowadzącą wydarzenie Katarzyną Skarus powitał jego uczestników. Atrakcji nie brakowało zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, dla duszy i ciała. Najwięcej emocji wzbudziło losowanie nagród w „Fanterii”. Główną nagrodę – rower o wartości 2200 zł – wylosowała Beata Adamczyk.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski