Aktualności

01 Kopiowanie19 czerwca w Jastrzębi odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem „Powrót do tradycji i kultury” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jastrzębia pod Świnią Górą”. Jego uczestników, w tym artystów, powitała prezes Monika Łukomska, wśród gości byli: wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, jego zastępca Radosław Bułka, radni Dorota Cukrowska i Krzysztof Jurek, Marzena Jeżewska z Urzędu Gminy oraz sołtys Rędocina Wiesław Kwapisz.

01 KopiowanieW dniu 19 czerwca na zalewie w Bliżynie zarząd miejscowego koła Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizował  „VI Towarzyskie Zawody Wędkarskie w Dyscyplinie Dowolnej o Puchar Wójta Gminy Bliżyn. Rywalizowało dziewiętnastu wędkarzy, pośród których najlepszy wynik osiągnął Wiesław Durlik, drugi był Andrzej Zadrożny, a trzeci Patryk Zadrożny. Puchary wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia.

01Z udziałem pocztu sztandarowego oraz władz samorządowych Gminy Bliżyn 18 czerwca na Brzasku odbyły się uroczystości upamiętniające masowy mord Niemców na ludności cywilnej z czerwca 1940 roku. Polową Mszą Świętą odprawili ks. Jerzy Karbownik i ksiądz Stanisław Wlazło. Następnie zaśpiewał chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

01Mieszkańcy Nowego Odrowążka, Majkowa i Grzybowej Górymogą już korzystać z bezpiecznych przejść dla pieszych. W środę 15 czerwca samorząd powiatu skarżyskiego dokonał odbioru trzech przebudowanych przejść. Wartość wykonanych inwestycji wyniosła ponad 561 tys. złotych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 12 października 2021 r., informuję, że ustala się dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bliżyn za święto 1 stycznia 2022 r., które przypada w dniu wolnym od pracy.

Postępujący rozwój gmin, miast, obszarów funkcjonalnych w wymiarze gospodarczym i przestrzennym w Polsce oraz coraz większe oczekiwania mieszkańców związane z komfortem przemieszczania się, wymagają nieustannych zabiegów polegających na poprawie jakości i zwiększeniu efektywności systemów transportowych.

Ze względu na problem przekroczenia szkodliwych pyłów w powietrzu, uciążliwego hałasu systematycznie wzrasta świadomość negatywnego oddziaływania transportu indywidualnego na środowisko. Ważne jest również, aby transport charakteryzował się niewielkim zapotrzebowaniem na przestrzeń, dlatego wiele jednostek stopniowo ogranicza rozwój infrastruktury drogowej. Konieczne jest jednak zrozumienie idei zrównoważonego transportu, która zakłada, że rozwój transportu publicznego i zachęcenie do korzystania z przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się, gwarantuje lepszą jakość życia przy nieustającym rozwoju miast. Ideą zrównoważonej mobilności jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast mająca na celu zmniejszenie udziału prywatnego samochodu w codziennych podróżach. Zmiana ta pozwoli w przyszłości na rozwój całego transportu publicznego m.in. poprzez rozbudowę sieci połączeń autobusowych, odnowę parku pojazdów komunikacji miejskiej, rozbudowę sieci dróg rowerowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego. Obecnie mieszkańcy coraz częściej przemieszczają się rowerami, wykonują podróże piesze lub wybierają transport zbiorowy. Jednostki samorządowe dążą do tego, aby transport był efektywny, zasobooszczędny, ekologiczny i niskoemisyjny i dostosowany do potrzeb mieszkańców.

Podejście kluczowych instytucji na szczeblu Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej, ukierunkowane jest na konieczność posiadania strategicznego dokumentu wskazującego na główne kierunki rozwoju mobilności, przygotowanego w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego składającego się z sąsiadujących ze sobą gmin. Dokument ten określany jest jako Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (w języku angielskim określany mianem Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP), a jego głównym celem jest usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Dokument ten, przyjęty przez gminy, w zamierzeniu ma zapewniać spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, ogniskujących się wokół głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności na danym obszarze.

01W minioną sobotę 11 czerwca jednostka OSP z Nowego Odrowążka oraz mieszkańcy zorganizowali sprzątanie okolicy. Poświęcili popołudnie, by oczyścić miejscowość ze śmieci, których miejsce jest na wysypisku- nie w rowach, na poboczach i łąkach. Dzięki uprzejmości wójta gminy Bliżyn Mariusza Walachni wolontariusze otrzymali potrzebne worki, a śmieci odebrała firma utylizująca odpady. 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski