Aktualności

IMG 9948 KopiowanieW dniu 12 marca zebraniem w Sorbinie strażacy z naszej gminy zakończyli cykl zebrań sprawozdawczych. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie zarządu gminnego, na którym omówione zostaną plany pracy na najbliższy rok. To m.in. jubileuszowe obchody OSP Bliżyn, turniej wiedzy pożarniczej, zawody w tenisie stołowym oraz gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.

W związku z sytuacją na Ukrainie tworzona jest dla naszej gminy baza osób chcących włączyć się w pomoc dla uchodźców poprzez zabezpieczenie im schronienia. Osoby deklarujące chęć przyjęcia potrzebujących mogą przekazać następujące informacje do urzędu gminy podając: dane kontaktowe, liczbę osób jakie mogą przyjąć oraz okres na jaki deklarują pomoc.

Stworzenie takiej bazy pozwoli nam na szybkie rozlokowanie osób potrzebujących oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.

Zgłoszenia chęci zapewnienia schronienia można dokonać telefonicznie lub osobiście
w Urzędzie Gminy Bliżyn w godzinach pracy urzędu.

Pragniemy nadmienić, że rząd przygotowuje rozwiązania, które mają polegać m.in. na pokryciu kosztów pobytu uchodźców.

Urząd Gminy Bliżyn
Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

tel. 41 2541 104, 41 2541 172

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. – OZNACZA TO, ŻE ZDJĘCIE NIE MOŻE BYĆ RETUSZOWANE.

przyklady zdjec prawidlowych

W zaąłczonej poniżej instrukcji znajdziecie Państwo zdjęcia nieprawidłowe, które nie mogą być przyjęte do wniosków o dowód osobisty.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami.

Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

W załączeniu instrukcja wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski