Aktualności

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją
i stanem epidemii od 1 KWIETNIA 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wójt
(-) Mariusz Walachnia

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w celu wystawienia faktury,

Nr telefonów: 41 2541 104; 41 2541 172 wewnętrzny: 37.

Prosimy przygotować dane: Imię i Nazwisko, adres odbioru, wskazania wodomierza (lub wodomierzy), w miarę możliwości nr wodomierza.

Informujemy, że istnieje możliwość wysłania faktury na adres poczty email, który należy przekazać urzędnikowi..

Opłaty za wodę można uregulować wpłacając na nr konta: 

Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Znowelizowana w lipcu 2019 r. przez Sejm RP ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na wszystkie gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Na mocy nowych przepisów zmieniających ww. ustawę Rada Gminy Bliżyn na sesji w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła nowe uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podstawową zmianę jaką wprowadza znowelizowana ustawa to obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów komunalnych i zacząć gromadzić odpady w taki właśnie sposób. Brak segregacji ustawowo obliguje samorządy do nałożenia nawet czterokrotnie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami – jest to opłata sankcyjna za nie realizowanie obowiązku selektywnej zbiórki.

Szczegółowe zagadnienia związane z selektywnym zbieraniem odpadów na posesji, ich odbiorem oraz funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bliżynie, zawarte są w ww. uchwałach Rady Gminy, których treść dostępna jest na stronach internetowych gminy oraz treść uchwał można znaleźć w Dzienniki Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r. pozycja 962 i 963. O informację w tym zakresie można zwrócić się telefonicznie do pracownika w urzędzie gminy pod nr telefonu 41 2541 104 w.39

.

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 7/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie z dnia 19.03.2020 roku informuję, że pracownicy socjalni pełnią do odwołania dyżury w soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu 533 172 001. Pracownicy socjalni realizują tylko zadania związane z udzielaniem niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
 Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Monika Łukomska

Od 15 marca po powrocie do polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Co to oznacza?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.

• Nie opu szczaj domu.

• Nie wychodź do sklepu.

• Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej

możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

• Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.

• Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

• Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.

• Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

• Zachowaj zasady higieny.

• Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

• Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.

• Wprzypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.

• Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.

• W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.

•W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista

Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł

ULOTKA

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski