Aktualności

01Mieszkanka Sorbina Pani Helena Boczek skończyła 104 lata! To najstarsza mieszkanka w powiecie skarżyskim. O tym podniosłym wydarzeniu pamiętała liczna rodzina, wójt gminy, mieszkańcy Parafii. Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił ks. proboszcz Marek Sendrowski, który po nabożeństwie złożył pani Helenie życzenia. Uczyli to także wójt gminy Mariusz Walachnia, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, Klubu Seniora „Pogodni”. Nabożeństwo uświetniła schola parafialna pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej.

Aż 666 paczek żywnościowych przekaże samorząd powiatu skarżyskiego mieszkańcom powiatu posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Powiat na ten cel pozyskał środki z PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zgłoszenia osób chętnych do otrzymania paczki żywnościowej przyjmowane będą telefonicznie w dniach od 2 do 3 sierpnia br. zgodnie z przyjętym regulaminem.

Za priorytetowe uznane zostały inwestycje w rozbudowę kanalizacji oraz budowę dróg gminnych.

Pierwszy wniosek: Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów.

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów o łącznej długości sieci ok. 9,3 km i sieci wodociągowej o długości ok. 1,9 km. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w układzie grawitacyjno – tłocznym z dwoma przepompowniami ścieków. Sieć grawitacyjna z rur PVC Ø200 i Ø160 oraz tłoczna PE Ø90. Sieć wodociągowa z rur PEHD Ø110 i Ø90. Szacujemy, iż do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych ok. 140 budynków. Na przedmiotową inwestycję Gmina Bliżyn uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy,

Przewidywana wartość inwestycji: 10.550.600,00zł,

Deklarowana kwota udziału własnego: 527.530,00zł,

Procentowy udział własny w realizacji inwestycji 5,00 %,

Kwota wnioskowanych środków: 10.023.070,00zł.

Drugi wniosek: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów.

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów o łącznej długości sieci ok. 14,5 km. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w układzie grawitacyjno – tłocznym z przepompowniami ścieków. Sieć grawitacyjna z rur PVC Ø200 i Ø160 oraz tłoczna PE Ø90. Szacujemy, iż do kanalizacji zostanie podłączonych ok. 160 budynków. Prace projektowe zaawansowane w ok. 90%. Szacujemy, iż w III kw. br. Gmina Bliżyn wystąpi o pozwolenie na budowę.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy,

Przewidywana wartość inwestycji: 15.900.000,00zł,

Deklarowana kwota udziału własnego: 795.000,00zł,

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00 %,

Kwota wnioskowanych środków: 15.105.000,00zł.

Trzeci wniosek: Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z budową chodnika

Inwestycja dotyczy budowy i przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. W zakres wniosku zostały wpisane:

  • budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków o dł. 388 mb i szer.5 m,
  • budowa drogi gminnej Bliżyn ul. Boczna o dł. 764,50 mb i szer.4 m,
  • przebudowa drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna o dł. 330 mb i szer.5 m,
  • przebudowa drogi wewnętrznej Bliżyn ul. Źródlana o dł. 540 mb i szer.5 m,
  • budowa chodnika nad zalewem o dł 406 mb i szer.od 1,50 do 2 m.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy,

Przewidywana wartość inwestycji: 3.000.000,00zł,

Deklarowana kwota udziału własnego: 150.000,00zł,

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %,

Kwota wnioskowanych środków: 2.850.000,00zł.

Gmina posiada prawomocne pozwolenia na w/w zadania.

Rozbudowa kanalizacji jest najbardziej potrzebną i oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją. Zakończona w bieżącym roku rozbudowa oczyszczalni ścieków pozwoli przyjąć w przyszłości ścieki z całego obszaru gminy.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ubyszów, Gilów i Gostków pozwoli na przyłączenie w przyszłości miejscowości: Górki, Płaczków, Pięty, Sołtyków, Mroczków, Płaczków Piechotne i innych.

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Wszystkie inwestycje złożone przez Gminę Bliżyn  znajdują się w pierwszym priorytecie Programu Inwestycji Strategicznych co oznacza, że mogą uzyskać dofinansowanie 95% łącznych kosztów inwestycji. Zadania ujęte we wnioskach posiadają pełną dokumentację i pozwolenia na budowę, lub są one możliwe do uzyskania w najbliższym czasie.

W przypadku zakwalifikowania wniosków do dofinansowania w budżecie Gminy niezbędne będzie zabezpieczenie wkładu własnego w łącznej kwocie: 1.472.530,00zł.

 

W bieżącym naborze w ramach programu dla samorządów została przeznaczona kwota 20 miliardów złotych, z czego wynika, że na jedną jednostkę samorządu terytorialnego przypada średnio około 6 milionów złotych.  Funkcjonowanie programu przewidziane jest na 7 lat.

Po dokonaniu wielu analiz zarówno technicznych jak i finansowych, odbyciu szeregu konsultacji z radnymi i mieszkańcami oraz uwzględnieniu priorytetów rozwoju gminy na najbliższe lata, w kolejnym naborze gmina przygotuje wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Górki, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Sołtyków i Mroczków. Wynika to z najwyższej efektywności budowy kanalizacji w przeliczeniu długości sieci na liczbę mieszkańców. Zlecone zostanie również, po uzyskaniu zgody Rady Gminy projektowanie kanalizacji w pozostałych dwóch kierunkach: Drożdżów – Zbrojów – Sorbin - Odrowążek, oraz Brzeście – Bugaj.

01 KopiowanieW ramach akcji promocyjnej #SzczepimySię, 29 lipca w altanie w Brześciu dla seniorów z naszej gminy zorganizowane zostało spotkanie informacyjne. –To jeden z elementów akcji promocji szczepień, na którą gmina pozyskała dotację od wojewody świętokrzyskiego. Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby osób, aby zachęcić do zaszczepienia się. Gmina uruchomiła specjalny numer telefonu służący do rejestracji na szczepienia 883 770 529. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 17:00. W porozumieniu z ochotniczymi strażami pożarnymi zapewniamy transport dla osób, które mają trudności z dotarciem do punktu szczepień – mówi gminny koordynator projektu Michał Jędrys.

Realizując Zarządzenie nr 92/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2021 roku – Urząd Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021 r.  o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania ludności na terenie Gminy Bliżyn. „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”, zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (syrena) – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski