Aktualności

W dniu 26.01.2024 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul. Skrajna w miejscowości Bliżyn wraz z oświetleniem, w km 0+022,80 do 334,40-dł. 331,60 m.”

W ramach w/w projektu ul. Skrajna w Bliżynie zyska nową nawierzchnię, chodnik i oświetlenie.

Informujemy, że złożono jedenaście ofert , w tym dwie wycofano.

 1. Dokonaliśmy otwarcia dziewięciu ofert złożonych przez następujących Wykonawców:
  1. DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska, Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna, cena 1 376 008,63 PLN.
  2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH ROADSTAR SPÓŁKA
   Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PRD Roadstar), Bugaj 32,
   27-200 Starachowice, cena 1 629 507,82 PLN.
  3. USŁUGI TRANSPORTOWE SPRZĘTOWO HANDLOWE EDMUND KRUPA, MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ 5A/45, 25-435 Kielce, cena 1 173 089,84 PLN.
  4. AMB BŁASZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (AMB BŁASZCZYK), 90, 26-008 Krajno Pierwsze, cena 1 090 171,09 PLN.
  5. Firma Budowlano Drogowa Bakamex Janusz Bakalarz, Kielce ul. Ściegiennego 295;
   25-116 Kielce, cena 1 103 006,23 PLN
  6. ALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Oblęgorek, cena 1 294 283,60 PLN.
  7. TRAKT S.A., Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów, cena 1 051 971,68 PLN.
  8. "BUDROMOST-STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena 1 145 836,50 PLN.
  9. EBI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (EBI INVESTMENT), ul. Rzemieślnicza 5 lokal 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
   cena 1 564 673,53 PLN.
 2. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 1 151 086,15 PLN

Na dzień dzisiejszy firma TRAKT S.A., Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów, złożyła ofertę najkorzystniejszą z ceną 1 051 971,68 PLN. Trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej potwierdzającej poprawność złożonych dokumentów.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

IMG 0250 KopiowanieDnia 25 stycznia w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie odbył się „Koncert dla Babci i Dziadka”. Zaproszeni goście bardzo licznie przybyli na koncert z okazji Ich święta. Dyrektor szkoły Sylwester Koziński serdecznie przywitał przybyłych gości jak i również członków Klubu Seniora. Rada rodziców przygotowała słodki poczęstunek dla dziadków. 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) obywatelstwo polskie,
 3. b) wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub

 wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony
w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny  staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 1. c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. d) nieposzlakowana opinia,
 3. e) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. g) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,
 6. h) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 7. i) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz Internetu,
 3. b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 4. c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z jednostkami  i instytucjami pomocy społecznej,       
 5. d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie właściwej inicjatywy,
 6. e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność,
 7. f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,
 8. g) odporność na sytuacje stresowe,
 9. h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 10. i) znajomość przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
 11. j) prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 3. b) opracowywanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 4. c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 5. d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 6. e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 7. f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 8. g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 9. h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 10. i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 11. j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 12. k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 13. l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

ł) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 1. m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 2. n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki;
 3. o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 4. p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 5. r) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 6. s) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy domowej, grupą diagnostyczno- pomocową lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznana będzie za niezbędną.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Asystenta rodziny:
 2. a) zatrudnienie na umowę o pracę,
 3. b) zatrudnienie po raz pierwszy następuję na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące,
 4. c) praca w systemie zadaniowego czasu pracy, w ramach obowiązujących norm czasu pracy (pełny etat).
 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) CV,
 4. c) kserokopie świadectw pracy,
 5. d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 7. f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 8. g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko,
  na które    prowadzony jest nabór,        
 9. h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie   toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
 10. i) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 11. j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona,
 12. k) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki  obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 13. l) zaświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 1. Kierownik GOPS może na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
 2. a) Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn do dnia 31.01.2024
 3. b) kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
  i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Bliżyn, 11.01.2024                                                          Kierownik GOPS Monika Łukomska

 

 

 Osoba do kontaktu: Anna Dudzicz GOPS Bliżyn tel. 41- 2541-326, 533-172-001

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski