Aktualności

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów pomostowych przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP) oraz z innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Regulamin - całość

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Gmina Bliżyn informuje, że z dniem 29 czerwca zakończyła w 2022 roku realizację zadania pt. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości na terenie gminy Bliżyn, którego koszt całkowity wyniósł 27 569,32 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotacje celową w wysokości 27 569,32 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 13 784,66 zł.

- środki NFOŚiGW w Warszawie – 13 784,66 zł.

nfosigw

01 KopiowanieNiemal o północy, w strugach ulewy, 1 lipca zakończył się na „Orliku” w Mroczkowie „Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Bliżyn”. Rywalizowało 9 ekip, spośród których najlepsza okazała się drużyna z Gliowa, wyprzedając ekipę z Sorbina i zespół Aplaga, w którym zagrał miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Sieczka. Turniej w imieniu organizatorów podsumowali Katarzyna Chrzanowska i Robert Jurkiewicz, puchary i medale w imieniu wójta gminy wręczył sekretarz Michał Jędrys.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski