Aktualności

Od dnia 16 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość dokonywania wpłat w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8.30 do 12.30 .

W celu dokonania wpłaty prosimy o dzwonek do drzwi.

Prosimy również o zastosowanie szczególnych środków bezpieczeństwa zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia /maseczka i rękawiczki/.

Istnieje możliwość płatności kartą płatniczą.

Wpłaty podatku i innych opłat można dokonywać również elektronicznie lub w oddziałach banku.

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

zyczenia sorbinTrudna rzeczywistość w jakiej przyszło nam obecnie żyć zatrzymała cały świat. Wielki post był wreszcie bez zabaw, różnych innych niepotrzebnych imprez, a stał się okazją do refleksji nad wiarą, miłosierdziem i rodziną. W tym roku czas przeżywania Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa ze względu na ograniczenie spotkań rodzinnych będzie okazją do bardziej osobistego spotkania ze Zbawicielem w Misterium Paschalnym. Życzę Wam kochani, niech światło wielkanocnego poranka przenika całą waszą codzienność i pozwala cieszyć się każdą chwilą. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza zdrowiem, siłą do codziennych obowiązków i błogosławieństwem na kolejne dni życia. Szczęść Boże! Alleluja!

Ks. Proboszcz Marek Senderowski - Sorbin.

Gmina Bliżyn zakupiła komputery, które mają pomóc uczniom w zdalnym nauczaniu. W najbliższym czasie trafią do uczniów, którzy dzięki nim będą mogli pogłębiać swoją wiedzę.
Gmina otrzyma środki umożliwiające zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zapotrzebowanie złożone przez dyrektorów wynosiło 42 komputery. Sprzęt zostanie przekazany dla uczniów, u których występuje znaczne utrudnienie w dostępie do sprzętu komputerowego - kilkoro dzieci a jeden komputer. O przydziale będą decydować dyrektorzy szkól w porozumieniu z wychowawcami klas. Komputery będą tylko użyczane uczniom do czasu powrotu do szkół.

Informujemy, że nie ma możliwości składania jakichkolwiek wniosków o przydział komputera. Sprzęt pozostaje w wyłącznej dyspozycji szkoł.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemicznym przypominamy mieszkańcom gminy, że na terenie gminy obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na skwery, miejsca integracji, place zabaw oraz zakazuje się korzystania z siłowni napowietrznych i altan.  Za złamanie zakazu grozi surowa kara finansowa. Prosimy o przestrzeganie wytycznych dla zachowania bezpieczeństwa Nas wszystkich.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski