Aktualności

1 Kopiowanie21 marca uczniowie wraz z nauczycielami świętowali nadejście Wiosny. Zarówno dekoracje w szkole, jak i kolorowe stroje/ przebrania  przybyłych osób świadczyły o radosnych nastrojach z powodu nowej pory roku.  Opiekunki samorządu uczniowskiego Katarzyna Chrzanowska i Magdalena Szmalec przygotowały atrakcyjne zabawy, w tym zagadki wiosenne, kolorowy korowód ulicami Mroczkowa, pokaz mody z wyborem miss i mistera w poszczególnych klasach oraz wspólny taniec – belgijkę.

W zaąłczęniu OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Obwieszczenie Wojewody

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.).
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).
W przypadku noszenia okularów lub soczewek proszę o zabranie posiadanego dokumentu dotyczącego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych w styczniu 2022r. Odbędą się w następujących terminach:

28.03.2022r. – WYPŁATA NA KONTO BANKOWE

30.03.2022r. – WYPŁATA GOTÓWKĄ W KASIE GOPS od godz. 10.00

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bliżyn!

  W okresie wiosennym odnotowujemy wzrost liczby interwencji straży pożarnej związanych z wypalaniem traw i podstałości roślinnych. Ten proceder szczególnie dotyka Gminę Bliżyn. Corocznie odnotowujemy kilkadziesiąt takich zdarzeń. Efektem wypalania traw są często niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi, a zdarza się, że także ofiarami śmiertelnymi. Celowe podpalenia traw stanowią blisko 100% wszystkich pożarów łąk i lasów.

Dzieje się tak, ponieważ niestety w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej użyźniania. Nic bardziej błędnego! Ogień nie tylko zabija zwierzęta i mikroorganizmy żyjące w trawie, ale także wyjaławia glebę.

sarna 2 0

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla nas mieszkańców, naszych zabudowań gospodarczych i obiektów budowlanych. Gęsty dym towarzyszący wypalaniu traw w pobliżu dróg       i szlaków komunikacyjnych, znacznie ogranicza widoczność, co może stać się przyczyną kolizji i wypadków drogowych.

uwaga Realizując dyspozycję Wojewody Świętokrzyskiego przekazuję się do publicznej wiadomości Apel Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczący ochrony i nie upubliczniania informacji obrazujących ruchy podmiotów bezpieczeństwa i obronności.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

  

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przedstawiamy wzór formularza w języku ukraińskim i rosyjskim wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.
Prosimy o kotakt telefoniczny pod nr (41) 2541104 w. 44 w celu umówienia wizyty osób chcących uzyskać PESEL w ramach specustawy.
Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:
  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek w rosyjskiej wersji językowej można pobrać z portalu gov.pl (publikujemy również w załączniku poniżej).
Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Dane, które wpiszesz we wniosku:
  •     imię i nazwisko,
  •     data i miejsce urodzenia,
  •     kraj urodzenia i obywatelstwo,
  •     data wjazdu do Polski,
  •     ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  •     aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.
Nadmiernie wyretuszowane lub nieaktualne fotografie nie będą przyjmowane.
Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 Co musisz zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.
Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

wniosek_o_PESEL_dla_UKR_zm_v04

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski