Gospodarka Odpadami

GOSPODARKA KOMUNALNA

harmonogram 2020

 

harmonogram 2019

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2020 r. z zabudowy indywidualnej

 

Harmoinogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2019 r. z zabudowy indywidualnej

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2018 r. z zabudowy indywidualnej

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2017 r. z zabudowy jednorodzinnej

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2016r z zabudowy jednorodzinnej

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bliżynie (PSZOK)

 

Na terenie Gminy Bliżyn w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbiera

Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska

ul. Krakowska 211 26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP 663-107-27-27, Regon 260177582, tel. 41 2528 123

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Bliżyn, przekazywane są przez podmioty odbierające te odpady do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Końskich ul. Spacerowa 145 26-200 Końskie.

Gmina Bliżyn w 2016 r. osiągnęła:

- 82,29% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – wymagany 18%,      

- 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wymagany 42%,        

- jak również ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 4,09% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.- wymagany poziom to do nie więcej niż 45%.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy z gminą i nie świadczą takich usług w trybie zamówienia z wolnej ręki
w 2016 r. osiągnęły następujące poziomy:

Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko-Kam.

Miejskie Usługi Komunalne Sp.
z o.o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kam.

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)

78,559

18,688

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

-

-

ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)

3,502

-

 

Na terenie gminy działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt znajduje się na terenie byłego zakładu Polifarb przy ul. Staszica 36A
w Bliżynie
. W okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. punkt prowadzony jest przez firmę Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska tel. 41 2538 123. PSZOK czynny jest
w każdą środę w godz. 1200-1700 i sobotę w godz. 800- 1300.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowych z terenu gminy Bliżyn zbierany jest przez:

            - Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska,

            - MB Recykling Sp. z o.o.

Zużyty sprzęt przyjmowany jest w PSZOK przy ul. Staszica 36A w Bliżynie. Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można wrzucać do czerwonego kontenera ustawionego
w Bliżynie przy parkingu za skwerem Jagiełły przy ul. Piaskowej.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2015r z zabudowy jednorodzinnej

 

Analiza gospodarowania odpadami w 2013r.

 

Harmonogram odbioru odpadów zabudoawa jednorodzinna w 2014 r.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2013 r.

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

 

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według zapisów ustawy gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Segregacja tego, co wyrzucamy z naszych gospodarstw domowych, to klucz do sukcesu w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Docelowo obejmie on odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną przedsięwzięcia.

 

Nowy system ma objąć wszystkich właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. Powstałe w gospodarstwach domowych odpady będzie odbierała firma wywozowa. Niezwykle istotne jest, by odpadki zostały wcześniej właściwie posegregowane - szczegółowy opis postępowania będzie podany do wiadomości mieszkańców w późniejszym terminie.

 

Osiągnięcie efektów w nowym systemie będzie zależało od nas samych. Za tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odpowiadała gmina, natomiast ilość i czystość wyselekcjonowanych odpadów zależy wyłącznie od mieszkańców. Im bardziej rozsądnie będziemy segregować odpady, tym lepsze osiągniemy efekty i tym niższe koszty będziemy ponosić.

 

W dotychczasowym systemie firmy wywozowe zawierały umowy bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. W nowym - umowy będą zawierane z gminą. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych będą prowadzone w regionalnej instalacji przetwarzania.

 

Nowy system będzie prowadzony przez gminę, czyli płatności, które przekazywano firmie wywozowej, będę trafiać do kasy gminy.

 

Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów, jak stary sprzęt AGD, przeterminowane leki albo zużyte baterie.

 

Według nowych zasad, nasze śmieci firma wywozowa przekaże do regionalnej instalacji przetwarzania i odzysku. Tam będą one jeszcze dodatkowo segregowane. Frakcje, których nie da się wykorzystać, trafią na wyznaczone składowisko.

 

Budowa nowego systemu gospodarowania odpadami wymaga przeanalizowania wielu informacji z zakresu ilości i typu odpadów komunalnych, gęstości zaludnienia, jak również zwyczajów panujących w danej społeczności lokalnej. Dlatego ustawodawca nałożył na gminę m.in. obowiązek wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na uchwałach podjętych przez Radę Gminy:

 

 

W ramach wniesionej opłaty można będzie oddać każdą ilość i rodzaj odpadów komunalnych wyprodukowanych w danym gospodarstwie domowym.

 

Od 1 lipca 2013 r. nowy system ma już działać; przedsiębiorca ma odbierać od właścicieli nieruchomości odpady, gmina ma pobierać opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny))

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski