Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Bliżynie 

Obwód Szkoły Podstawowej w Bliżynie obejmuje miejscowości: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, Gostków, Jastrzębia, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Zagórze.

 Historia

Zespół Szkół tworzyły Gimnazjum które działo od 1 września 1999 roku oraz Szkoła Podstawowa. Gimnazjum zostało powołane do życia uchwałą Rady Gminy w Bliżynie nr V/40/99 z dnia 23 marca 1999 roku. Społeczność gimnazjalną tworzyli absolwenci szkół podstawowych w Bliżynie, Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie.

17 maja 2008 roku odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum w Bliżynie imienia Generała Stanisława Maczka. Dyrektorem Zespołu Szkół był Józef Tomasz Nowak.

W roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej uczęszczało 175 uczniów a do Gimnazjum 215 uczniów.

W szkole działały: zespół wokalny, koło teatralne, Klub Europejski "Przeszłość i przyszłość", Szkolny Klub Sportowy, Ludowy Klub Sportowy "Czarni Bliżyn" oraz różne koła przedmiotowe. 

10 października 2003 roku Gimnazjum otrzymało certyfikat "SZKOŁA Z KLASĄ", podpisany przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

7 kwietnia 2006 roku przyznano szkole tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ.

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. 

Obecnie funkcjonuje Szkoła Podstawowa  im. generała Stanisława Maczka, której dyrektorem jest Grzegorz Jędrzejczyk . W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 222 uczniów.

 

 

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie

Obwód Szkoły Podstawowej w Mroczkowie obejmuje Mroczków, Mroczków Kamionkę, Mroczków Kapturów, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Sołtyków, Sobótka, Rędocin i Górki.

 

Dyrektorem szkoły jest Sylwester Koziński. W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 101 uczniów. 

 mroczków

Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Sorbin, Zbrojów, Nowki.

 

Historia szkoły powszechnej w Sorbinie datuje się od okresu II Rzeczypospolitej. Szkoła mieściła się w ciasnych wynajmowanych pomieszczeniach była to placówka czteroklasowa o jednym etacie nauczycielskim. Obejmowała swym zasięgiem Sorbin, Zbrojów, Nowki i Jastrzębie. Przez cały okres międzywojenny społeczność sorbińska walczyła o nowy budynek szkolny. Ostatecznie mimo zaangażowania mieszkańców, przed wybuchem wojny nie udało się zrealizować planu budowy nowej szkoły. Lepsze dni nadeszły wraz z reformą administracyjną i utworzeniem Gromadzkiej Rady Narodowej w Sorbinie. Decyzja o utworzeniu i budowie siedmioklasowej szkoły w Sorbinie, zapadła 2 lutego 1948 r niemniej jednak dopiero w połowie lat 50-tych przystąpiono do konkretnych działań. Mieszkańcy wsi zobowiązali się do 15 XI 1955 r. zwieźć kamień na plac budowy. Podjęto uchwałę w świetle, której każda rodzina miała zasilić konto budowy składką w wysokości 100 zł. Wybrano Komitet Budowy Szkoły przewodniczącym został wybrany Jan Dąbrowski Znaczna część prac przygotowawczych wykonana została przez mieszkańców Sorbina w czynie społecznym. Nauczyciele miejscowej szkoły zadeklarowali na rzecz budowy 0,5% swoich poborów zasadniczych. W maju 1957 r. wykopano doły pod fundamenty, w czerwcu wykonano mury fundamentowe. Następnie przystąpiono do prac budowlanych. Do września 1959 r. zbudowano parter budynku szkolnego. Ostatecznie budynek szkolny został wykonany 30 stycznia 1962 r. i oddany do użytku w lutym tegoż roku. W latach następnych dobudowano salę gimnastyczną, kotłownię i łączniki. Wszystkie budowle powstały w dużej mierze dzięki ofiarności społeczeństwa wiosek Sorbin, Zbrojów, Nowki.

 

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Inicjatywa wyszła od rodziców, a przede wszystkim środowiska akowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Skarżysku – Kamiennej. Uroczystość nadania szkole imienia i przekazania sztandaru odbyła się 20 czerwca 1998 r. Sztandar dla szkoły ufundowała Fundacja Teresy i Zdzisława Knobell z Warszawy.

 Obok funkcji dydaktycznej placówka pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego: odbywają się tu próby Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin, spotkania, imprezy środowiskowe dla dzieci i młodzieży.

Od 2012 roku organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką.  Dyrektorem szkoły jest Henryk Żak .  W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 20 uczniów.

 20181003 170148

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Odcinek, Kucębów Borek, Kopcie, Odrowążek, Nowy Odrowążek.

 

W Odrowążku funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. Szkoła powstała w 1919 roku, wówczas przydzielono etatowego nauczyciela. To był początek nauki powszechniej. Około 1935 roku Tomasz Olejarz wybudował naprzeciwko swojego domu pierwszą szkołę, która miała tylko jedno duże pomieszczenie. W czasie II wojny światowej szkołę zajęli Niemcy, nie pozwalając na dalszą naukę.  Obecnie siedzibą szkoły jest budynek oddany do użytku po dziesięcioletniej budowie- 12 listopada 1992 roku.

Dyrektorem Szkoły jest Mirosław Owczarek. W roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 54 uczniów.

szkoła Odrowązek  

W Szkole Podstawowej w Odrowążku znajduje się Izba Regionalna gdzie można podziwiać stare sprzęty gospodarstwa domowego: żelazka na duszę, maselnice, krosno tkackie a nawet dzieła Henryka Sienkiewicza wydane na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. W izbie zobaczymy elementy strojów ludowych, prasy do wyciskania białego sera. Uroczyste otwarcie Izby nastąpiło w połowie 2005 r. i od tego momentu liczba rekwizytów wciąż wzrasta. Od 2013 roku funkcjonuje również Izba Tkaczki w której znajdziemy wiele eksponatów związanych z tkactwem.

odrowązek 1

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski