Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki KFS można przeznaczyć na:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia zatrudnionych pracowników,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracodawca zainteresowany skorzystaniem z KFS powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności w celu uzyskania aktualnych informacji o dostępności środków oraz złożenia wniosku.

Na stronach internetowych wszystkich urzędów pracy zostały zamieszczone niezbędne informacje na ten temat oraz wzory wniosku, który powinien złożyć pracodawca zainteresowany środkami KFS na dofinansowanie szkoleń.

 

W załczeniu:

Ulotka

Plakat

Broszura

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski

herb stopka

Dane adresowe:

 Urząd Gminy Bliżyn 

ul. Kościuszki 79a

26-120 Bliżyn

Dane kontaktowe:

tel.41 25 41 104, 41 25 41 172

fax. 41 25 41 236

e-mail: sekretariat@blizyn.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30